Category Archives: DICTIONARY

  image_pdfimage_print
 • L Words

  L Words label štítok Consumers are advised to read the label carefully and follow the instructions. Spotrebiteľom sa odporúča, aby si pozorne prečítali štítok a dodržiavali pokyny. laboratory laboratórium The pharmaceutical company has very high safety standards in that laboratory. V tom laboratóriu má farmaceutická spoločnosť veľmi vysoké bezpečnostné štandardy. laboratory test laboratórny test This laboratory test was conducted under … Keep reading
 • J/K Words

  J/K Words journey cesta He planned his journey so that he could visit all his accounts in four days. Plánoval svoju cestu tak, aby mohol navštíviť všetkých svojich zákazníkov za štyri dni. journey planning plánovanie cesty Inefficient journey planning results in unnecessary traveling. Neefektívne plánovanie ciest vedie k zbytočnému cestovaniu. judgment (= judgement) úsudok, mienka Trust your own judgment! Dôveruj … Keep reading
 • I/J words

  I/J words invoice faktúra All the invoices must be submitted by the 25th of every month. Všetky faktúry musia byť predložené do 25. dňa každého mesiaca. invoicing department oddelenie fakturácie The invoicing department issued an invoice with incorrect data. Fakturačné oddelenie vystavilo faktúru s nesprávnymi údajmi. inward dovnútra, vnútorný The office door opens inward. Dvere kancelárie sa otvárajú smerom dovnútra. … Keep reading
 • I words

  I words internal communication interná komunikácia The importance of internal communication is rising with the generation of Millenials entering management positions. Význam internej komunikácie narastá s miléniovou generáciou, ktorá nastupuje na manažérske pozície. internal marketing interný marketing Internal marketing is applied in organizations to convince employees of the vision and goals of the business. Interný marketing sa uplatňuje v organizáciách, … Keep reading