Category Archives: DICTIONARY

  image_pdfimage_print
 • J/K Words

  J/K Words journey cesta He planned his journey so that he could visit all his accounts in four days. Plánoval svoju cestu tak, aby mohol navštíviť všetkých svojich zákazníkov za štyri dni. journey planning plánovanie cesty Inefficient journey planning results in unnecessary traveling. Neefektívne plánovanie ciest vedie k zbytočnému cestovaniu. judgment (= judgement) úsudok, mienka Trust your own judgment! Dôveruj … Keep reading
 • I/J words

  I/J words invoice faktúra All the invoices must be submitted by the 25th of every month. Všetky faktúry musia byť predložené do 25. dňa každého mesiaca. invoicing department oddelenie fakturácie The invoicing department issued an invoice with incorrect data. Fakturačné oddelenie vystavilo faktúru s nesprávnymi údajmi. inward dovnútra, vnútorný The office door opens inward. Dvere kancelárie sa otvárajú smerom dovnútra. … Keep reading
 • I words

  I words internal communication interná komunikácia The importance of internal communication is rising with the generation of Millenials entering management positions. Význam internej komunikácie narastá s miléniovou generáciou, ktorá nastupuje na manažérske pozície. internal marketing interný marketing Internal marketing is applied in organizations to convince employees of the vision and goals of the business. Interný marketing sa uplatňuje v organizáciách, … Keep reading
 • I words

  I words insurance poistenie The company has taken out insurance to protect itself against the unauthorized activities of its employees. Spoločnosť uzavrela poistenie, aby sa ochránila pred neoprávnenými aktivitami svojich zamestnancov. insure poistiť It is advisable to insure your property against theft and damage. Odporúča sa poistiť si svoj majetok proti krádeži a poškodeniu. intangible nehmotný Jim has that intangible … Keep reading