Category Archives: DICTIONARY

 • I words

  I words industry priemysel The automotive industry has shown rises in output. Automobilový priemysel zaznamenal nárast produkcie. inelastic demand neelastický dopyt The most famous example of relatively inelastic demand is that for gasoline. (investinganswers.com 2017) Najznámejším príkladom relatívne neelastického dopytu je benzín. inelastic supply neelastické zásobovanie Inelastic supply can be observed in the shipping industry. Neelastické zásobovanie môžeme pozorovať v … Keep reading
 • I words

  I words import import, dovoz, importovať, doviezť The company imports machines from Germany. Spoločnosť importuje stroje z Nemecka. importation dovoz The importation of alcohol is forbidden in some countries. V niektorých krajinách je dovoz alkoholu zakázaný. import ban zákaz dovozu The government has imposed an import ban on poultry. Vláda uvalila zákaz dovozu hydiny. import duty dovozné clo The country … Keep reading
 • H – I words

    H – I words high grade vysoko postavený A high grade delegation from Korea was made up of five key directors. Delegáciu z Kórey tvorilo päť kľúčových vysoko postavených riaditeľov. high pressure vysoký tlak It is evident that a lot of employees in well-known advertising agencies work under high pressure. Je zrejmé, že veľa zamestnancov v známych reklamných agentúrach … Keep reading
 • G – H words

  G – H words guaranteed price garantovaná cena Guaranteed prices may bring somewhat security to an unstable industry. Garantované ceny môžu priniesť nestabilnému odvetviu trochu istoty. guaranteed wage garantovaná mzda The employer promised a guaranteed wage to the workers for another year. Zamestnávateľ sľúbil pracovníkom garantovanú mzdu na ďalší rok. guerrilla marketing guerilla marketing Jay Conrad Levinson is the father … Keep reading