L Words

L Words

latent demand
latentný dopyt
Latent demand is a desire or preference which a consumer is unable to satisfy due to lack of information or money.
Latentný dopyt je túžba alebo preferencia, ktorú spotrebiteľ nie je schopný uspokojiť z dôvodu nedostatku informácií alebo peňazí.

lateral
laterálny, bočný, krídelný
Designers added more storage space, with lateral expansion of the rear compartment.
Dizajnéri pridali viac úložného priestoru s bočným rozšírením zadného oddelenia.

latest
najnovší
His latest film is presented as a ‘romantic comedy’.
Jeho najnovší film je prezentovaný ako „romantická komédia“.

launch
uviesť, spustiť
The car has enjoyed little success since its launch.
Auto má od svojho uvedenia na trh malý úspech

launching
uvedenie, spustenie
Often, it makes sense to work for a big company before launching your own business.
Často je zmysluplné najskôr pracovať pre veľkú spoločnosť pred spustením vlastného podnikania.

launching costs
náklady na uvedenie, spustenie
Launching costs of their new product are enormous.
Náklady na uvedenie nového výrobku na trh sú obrovské.

launching date
dátum uvedenia, spustenia
The launching date of their new product is quickly approaching.
Dátum uvedenia ich nového produktu na trh sa rýchlo blíži.

law
zákon, právo
What does the law say about having alcohol in the blood while driving?
Čo hovorí zákon o alkohole v krvi počas jazdy?

law of supply and demand
zákon dopytu a ponuky
Law of supply and demand defines the generally observed relationship between demand, supply, and prices.
Zákon ponuky a dopytu definuje všeobecne pozorovaný vzťah medzi dopytom, ponukou a cenami.

Literatúra/List of References

[1] businessdictionary.com, 2019. [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné na: <http://www.businessdictionary.com>
[2] dictionary.cambridge.org, 2019. [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné na: <https://dictionary.cambridge.org>
[3] Ivanovic, A. a Collin, P. H., 2003. Dictionary of Marketing. London: Bloomsbury, 2003. ISBN 0-7475-6621-6.
[4] meriam-webster.com, 2019. [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné na: <www.meriam-webster.com>

Dagmar Weber
L Words

L Words

label
štítok
Consumers are advised to read the label carefully and follow the instructions.
Spotrebiteľom sa odporúča, aby si pozorne prečítali štítok a dodržiavali pokyny.

laboratory
laboratórium
The pharmaceutical company has very high safety standards in that laboratory.
V tom laboratóriu má farmaceutická spoločnosť veľmi vysoké bezpečnostné štandardy.

laboratory test
laboratórny test
This laboratory test was conducted under strict conditions.
Tento laboratórny test sa uskutočnil za prísnych podmienok.

labor/labour (BrE)
práca
One day, robots will replace all the manual labor.
Jedného dňa roboti nahradia všetku manuálnu prácu.

laborer/labourer (BrE)
robotník
Unskilled laborers can often find work in construction.
Nekvalifikovaní robotníci môžu často nájsť prácu v stavebníctve.

labor/labour (BrE) force
pracovná sila
Half of Britain’s labour force works more than 48 hours a week.

Polovica britskej pracovnej sily pracuje viac ako 48 hodín týždenne.

labor-intensive
prácny, pracovne náročný
Mining is traditionally considered labor intensive because a majority of production costs are related to paying workers.
Ťažba sa tradične považuje za pracovne náročnú, pretože väčšina výrobných nákladov súvisí s mzdovými prostriedkami pracovníkov.

labor market
pracovný trh
Economic recovery had encouraged many people to enter the labour market.

Hospodárske oživenie podnietilo mnoho ľudí aby vstúpilo na trh práce.

lading
naloženie, nakladať, naložiť
The lading process was almost over and they were all glad that none of the shipment was damaged.
Proces nakládky bol takmer u konca a všetci boli radi, že žiadna zásielka nebola poškodená.

laggards
oneskorenci
In the diffusion of innovation theory, laggards present the last group to try or to adopt a new product.
V teórii o šírení inovácií predstavujú oneskorenci poslednú skupinu, ktorá je pripravená si vyskúšať alebo prijať nový produkt.

laissez-faire economics
ekonomika laissez-faire
Laissez-faire economics claims that an economic system should be free from government intervention.
Ekonomika laissez-faire tvrdí, že ekonomický systém by mal byť bez vládnych zásahov.

land
pôda, pozemok, pristáť
The young couple wants to buy a plot of land to build a house.
Mladý pár chce kúpiť pozemok na stavbu domu.

landscape
krajina, krajinka, krajinomaľba
The church dominates the landscape for miles around.

Kostol dominuje krajine na míle ďaleko.

laser
laser
The laser beam heals the eyes painlessly.
Laserový lúč lieči oči bezbolestne.

laser printer
laserová tlačiareň
This state-of-the art laser printer will offer top quality printing at a reasonable price.

Táto najmodernejšia laserová tlačiareň ponúkne špičkovú kvalitu tlače za rozumnú cenu.

laser show
laserová show
The company offers fascinating outdoor services including laser shows.
Spoločnosť ponúka fascinujúce outdoorové služby vrátane laserových show.

late
neskorý, neskoro, ku koncu
If the supplier delivers goods late, it will pay a fine.
Ak dodávateľ dodá tovar neskoro, zaplatí pokutu.

latecomer
oneskorenec
We regret that latecomers cannot be admitted during the performance.
Je nám ľúto, že oneskorenci nemôžu byť počas predstavenia vpustení.

late majority
neskorá väčšina
The late majority tends to be poorer, ignores advertising, and listens closely to recommendations from friends.
Neskorá väčšina má tendenciu byť chudobnejšia, ignoruje reklamu a pozorne počúva odporúčania od priateľov.

latent
latentný, skrytý, utajený
We’re trying to bring out the latent artistic talents that many people possess without realizing it.
Snažíme sa odhaliť latentné umelecké nadanie, ktoré má veľa ľudí, bez toho, aby si to uvedomovali.

Literatúra/List of References

[1] businessdictionary.com, 2019. [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné na: <http://www.businessdictionary.com>
[2] dictionary.cambridge.org, 2019. [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné na: <https://dictionary.cambridge.org>
[3] Ivanovic, A. a Collin, P. H., 2003. Dictionary of Marketing. London: Bloomsbury, 2003. ISBN 0-7475-6621-6.
[4] meriam-webster.com, 2019. [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné na: <www.meriam-webster.com>

Dagmar Weber
J/K Words

J/K Words

journey
cesta
He planned his journey so that he could visit all his accounts in four days.
Plánoval svoju cestu tak, aby mohol navštíviť všetkých svojich zákazníkov za štyri dni.

journey planning
plánovanie cesty
Inefficient journey planning results in unnecessary traveling.
Neefektívne plánovanie ciest vedie k zbytočnému cestovaniu.

judgment (= judgement)
úsudok, mienka
Trust your own judgment!
Dôveruj svojmu vlastnému úsudku!

jumbo
obrovský, kolosálny
In our store, you will find the perfect products in jumbo size packaging at reasonable prices.
V našom obchode nájdete perfektné výrobky v obrovských baleniach za rozumné ceny.

junk mail
nevyžiadaná pošta
There is only one important email for you and the rest is junk mail.
Máte len jeden dôležitý e-mail, zvyšok je nevyžiadaná pošta.

just-in-time (JIT)
just-in-time, práve včas
A lot of companies implemented the just-in-time manufacturing system to reduce waste.
Veľa spoločností prijalo výrobný systém just-in-time z dôvodu zníženia množstva odpadu.

K

keen competition
silná konkurencia
Some companies are diversifying in response to keen competition.
Niektoré spoločnosti reagujú na silnú konkurenciu diverzifikáciou.

keen demand
veľký dopyt
There is a keen demand for this controversial book.
Je veľký dopyt po tejto kontroverznej knihe.

keen price
nízka cena
The company offers customers quality, a wide range of products at a keen price.
Spoločnosť ponúka zákazníkom kvalitu, širokú škálu produktov za nízku cenu.

key
kľúč, kľúčový
The company suffered the loss of its key member.
Spoločnosť stratila svojho kľúčového člena.

key account
významný, dôležitý, kľúčový klient
The company management agreed on new forms of agreements with key accounts.
Vedenie spoločnosti sa dohodlo na nových formách dohôd so svojimi dôležitými klientmi.

key industry
kľúčové odvetvie
Environmental technologies are becoming the key industry of the 21st century.
Environmentálne technológie sa stávajú kľúčovým odvetvím 21. storočia.

key number
kódové číslo
A key number is required for the activation of the software.
Na aktiváciu softvéru je potrebné kódové číslo.

key prospects
potenciálni zákazníci
This campaign will focus on key prospects.
Táto kampaň sa zameria na potenciálnych zákazníkov.

key staff
kľúčový personál, kľúčoví zamestnanci
Short-term financial problems may lead to losing key staff, their experience and know-how.
Krátkodobé finančné problémy môžu viesť k strate kľúčových zamestnancov, ich skúseností a know-how.

keyboard
klávesnica
There are two different keyboard layouts for the US keyboard.
Existujú dve rôzne usporiadania klávesov na americkej klávesnici.

keyword
kľúčové slovo
All you need to do is enter a keyword in the system.
Jediné, čo musíte urobiť, je vložiť kľúčové slovo do systému.

keyword search
vyhľadávanie podľa kľúčových slov
When you use the keyword search, our application looks for similar terms to your input.
Keď vyhľadávate kľúčové slová, naša aplikácia hľadá podobné výrazy aké ste zadali.

king size
kráľovská veľkosť, veľkosť king
The hotel room is equipped with a king size bed.
Hotelová izba je vybavená posteľou typu “king”.

kiosk
kiosk
The kiosk offers almost everything you are likely to need: today’s newspapers, cigarettes and drinks.
Kiosk ponúka takmer všetko, čo pravdepodobne potrebujete: dnešné noviny, cigarety a nápoje.

KISS (keep it short and simple)
princíp KISS
Our application is based on the KISS principle.
Naša aplikácia je založená na princípe KISS.

know
vedieť, poznať
We need to know the origin of the goods.
Potrebujeme poznať pôvod tovaru.

knowledge
informácie, vedomosti, poznatky
The supplier gained knowledge regarding the price from a third party.
Dodávateľ získal informácie o cene od tretej strany.

knowledge management
znalostný manažment
The company has put a lot of efforts into implementing the new Knowledge Management System.
Spoločnosť vynaložila veľké úsilie na implementáciu nového systému znalostného manažmentu.

Literatúra/List of References

[1] dictionary.cambridge.org, 2017. [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné na: <https://dictionary.cambridge.org>
[2] Ivanovic, A. a Collin, P. H., 2003. Dictionary of Marketing. London: Bloomsbury, 2003. ISBN 0-7475-6621-6.
[3] Linguee Dictionary, 2018. [online]. [cit. 2018-11-23]. Dostupné na: <https://www.linguee.de>
[4] Marketing Science & Inspirations, 2018. [online]. [cit. 2018-05-16]. Dostupné na: <https://www.mins.sk/about-us/>

Dagmar Weber
I/J words

I/J words

invoice
faktúra
All the invoices must be submitted by the 25th of every month.
Všetky faktúry musia byť predložené do 25. dňa každého mesiaca.

invoicing department
oddelenie fakturácie
The invoicing department issued an invoice with incorrect data.
Fakturačné oddelenie vystavilo faktúru s nesprávnymi údajmi.

inward
dovnútra, vnútorný
The office door opens inward.
Dvere kancelárie sa otvárajú smerom dovnútra.

IP address
IP adresa
An IP address identifies the Internet user.
IP adresa identifikuje užívateľa internetu.

irrevocable
neodvolateľný
The chief executive officer has made an important and irrevocable decision.
Generálny riaditeľ urobil dôležité a neodvolateľné rozhodnutie.

issue
podst. meno: problém, záležitosť,
sloveso: vydávať, vychádzať
The President’s speech included a number of important issues.
Prejav prezidenta obsahoval niekoľko dôležitých záležitostí.

item
vec, položka, prvok, komponent
There are several items for sale.
Niekoľko vecí je na predaj.

itemize
rozpísať
You’ll have to itemize all of your expenses.
Všetky výdavky musíte rozpísať.

itinerary
itinerár, trasa
I’ll mail you a copy of my itinerary so you will know where to reach me.
Pošlem vám kópiu svojho itineráru, aby ste vedeli, kde ma zastihnete.

jargon
žargón
In that report, researchers used a specialized jargon and slang to describe their observations.
V tejto správe výskumníci použili na opis svojich pozorovaní špeciálny žargón a slang.

job
zamestnanie, práca
It is a tragedy that so many young people are unable to find a job.
Je to tragédia, že toľko mladých ľudí si nedokáže nájsť prácu.

job description
popis práce
Some HR managers should learn how to write a job description to attract qualified applicants.
S cieľom prilákať kvalifikovaných kandidátov by sa niektorí manažéri ľudských zdrojov mali naučiť ako písať popis práce.

job opening
voľné pracovné miesto, voľná pozícia
No job openings at this moment.
V súčasnosti nemáme žiadne voľné pracovné miesta.

job satisfaction
spokojnosť s prácou, uspokojenie z práce
Job satisfaction theories have an overlap with theories explaining human motivation.
Teórie spokojnosti s prácou sa prekrývajú s teóriami vysvetľujúcimi ľudskú motiváciu.

job specification
špecifikácia práce, pracovnej pozície
Job specification helps candidates analyze whether they are suitable to apply for a particular job vacancy.
Špecifikácia pracovnej pozície pomáha uchádzačom o zamestnanie analyzovať, či sú vhodní na konkrétne voľné pracovné miesto.

job title
názov pracovnej pozície
Under new conditions, his job title will change to Finance Director.
Za nových podmienok sa názov jeho pracovnej pozície zmení na finančného riaditeľa.

joint account
spoločný účet
The young couple would like to learn more about opening a joint account.
Mladý pár by sa rád dozvedel viac o otvorení spoločného účtu.

journal
časopis, žurnál
Marketing Science & Inspirations is an international scientific journal focusing on the issues of marketing and marketing management.
Marketing Science & Inspirations je medzinárodný vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu.

Literatúra/List of References

[1] dictionary.cambridge.org, 2017. [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné na: <https://dictionary.cambridge.org>
[2] Ivanovic, A. a Collin, P. H., 2003. Dictionary of Marketing. London: Bloomsbury, 2003. ISBN 0-7475-6621-6.
[3] learnersdictionary.com, 2018. [online]. [cit. 2018-03-23]. Dostupné na: <http://www.learnersdictionary.com>
[4] linguee.com, 2017. [online]. [cit. 2017-08-20]. Dostupné na: <http://sk.linguee.com>
[5] Marketing Science & Inspirations, 2018. [online]. [cit. 2018-05-16]. Dostupné na: <https://www.mins.sk/about-us/>
[6] mediastudies.humber.ca, 2017. [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné na:
[7] meriam-webster.com, 2017. [online]. [cit. 2017-08-20]. Dostupné na:

Dagmar Weber