ČULENOVÁ, Eva, 2019. Verbálna manipulácia. Banská Bystrica: Signis. 233 s. ISBN 978-80-99936-02-8.

image_pdfimage_print

ČULENOVÁ, Eva, 2019. Verbálna manipulácia. Banská Bystrica: Signis. 233 s. ISBN 978-80-99936-02-8.

Autor

Magdaléna Samuhelová

Fenomén manipulácie je dnes pre ľudí veľmi zaujímavý. Dnes možno viac ako v minulosti. Prečo? Je pritom možné uvažovať o tom, že manipulácia bola, je a vždy aj bude súčasťou ľudských životov, či si to uvedomujeme, alebo nie. Nedá sa jej vyhnúť, zasahuje do podstaty ľudskej povahy a správania človeka. Manipulácia je univerzálny jav. Má však negatívne konotácie, keďže vždy je jej súčasťou poškodenie inej osoby a získanie benefitu pre manipulátora. Má tiež mnoho podôb. Je to zložitý proces, ktorý sa prejavuje kombináciou rôznych techník a prostriedkov. Môže sa prejaviť ako masová manipulácia, ako skupinová manipulácia a často ako interpersonálna manipulácia.
Autorka uvádzanej monografie Verbálna manipulácia, v tomto druhom vydaní svojej knihy (1. vydanie vyšlo v roku 2015), rovnako zamerala pozornosť na objasnenie problematiky manipulácie, najmä prostredníctvom jazyka v interpersonálnej oblasti – pre vedeckú a odbornú verejnosť, ale teraz viac aj pre laickú verejnosť. Vychádzala zo štúdia početných domácich a zahraničných literárnych zdrojov z oblasti psychológie, psychiatrie, lingvistiky a teórie komunikácie. V knihe analyzovala predovšetkým vybrané lingvistické manipulatívne prostriedky a skúmala ich vplyv na ľudí.
Monografia je členená do dvoch častí. Prvá časť s názvom Teória manipulácie pozostáva zo štyroch kapitol, druhá časť má názov Teória verbálnej manipulácie a obsahuje jednu kapitolu. Kniha má krátky Záver a Literatúru pozostávajúca z deviatich strán literárnych zdrojov, (pre recenzenta každej, i tejto monografie, veľký súhlas a obdiv!) V Prílohe sú uvedené vybrané výsledky výskumu manipulácie v oblasti interpersonálnej komunikácie z minulých rokov.
V prvej časti monografie, v jej prvých dvoch kapitolách, autorka podrobne vymedzuje a vysvetľuje základné pojmy svojej knihy, ako sú: manipulácia, manipulatívny proces, manipulatívny vzťah, štruktúra manipulácie a jej črty. O manipulácii autorka uvádza nasledovné: „Ako fenomén si ju primárne všímali predovšetkým reklamní tvorcovia, budovatelia propagačných systémov (v totalitnej) spoločnosti, politici, ale aj sociológovia, politológovia, ekonómovia, no aj vedci zaoberajúci sa masovou komunikáciou a reklamou: to znamená pracovníci v „teréne“ (tvorcovia reklám, propagátori, politici atď.)” (s. 11). Autorka ďalej hlbšie vymedzuje kľúčový pojem, keď píše, že „každá vedomá snaha zapôsobiť na iných ľudí so zámerom modifikovať/zmeniť ich postoje, emócie, správanie a následný výber konkrétnych vzorcov správania a komunikácie je možné klasifikovať ako manipuláciu (s. 11).
Manipulácia sa podľa nej uskutočňuje hlavne prostriedkami verbálnymi, vizuálnymi a akustickými a to na troch úrovniach – individuálnej, skupinovej a masovej.
Pri vymedzení ďalších pojmov, ako sú manipulatívny proces, vzťah a črty manipulácie uvádza základné charakteristiky týchto javov. V tejto časti knihy, jej tretej kapitole, rozpisuje i jednotlivé druhy manipulácie a ponúka čitateľovi podrobný prehľad jednotlivých druhov manipulácie podľa rôznych kritérií. Autorka tak píše o manipulácii interpersonálnej, skupinovej, masovej, nevedomej, vedomej, krátkodobej, dlhodobej, jednorazovej, permanentnej, verbálnej, neverbálnej, priamej, nepriamej, explicitnej, skrytej, o manipulácii v osobnom prostredí, v pracovnom – oficiálnom prostredí, o celospoločenskej manipulácii. Uvedené druhy v kapitole knihy pomenúva, objasňuje, klasifikuje, pričom vychádza aj z vlastného výskumu a z uvádzanej literatúry.
V ďalšej kapitole píše o osobe manipulátora, ktorá je hlavným článkom manipulatívneho vzťahu, kde sa prejavuje ako iniciátor, realizátor a usmerňovateľ manipulácie. Aj tu autorka podrobne klasifikuje znaky jednotlivých typov manipulátorov podľa cieľa a kontextu manipulácie.
Jadro knihy, i rozsahom, tvoria štvrtá a piata kapitola knihy. Z nich štvrtá kapitola má názov Fázy manipulatívneho procesu, techniky a stupne manipulácie. Autorka v nej veľmi zrozumiteľne a podrobne popisuje jednotlivé fázy manipulatívneho procesu vo všeobecnosti, pričom uvádza pre pochopenie príklady z praxe. Najväčšiu časť tejto kapitoly venuje charakteristike techník a metód manipulácie vôbec a podrobnému popisu vybraných techník a ich využívaniu v masovej komunikácii, skupinovej komunikácii a interpersonálnej komunikácii. Pri argumentáciách sa opiera o práce známych autorov, ktorí danú problematiku riešili vo svojich prácach a pridáva príklady správania ľudí pri jednotlivých manipulatívnych technikách.
V piatej kapitole s názvom Verbálna manipulácia rieši túto problematiku predovšetkým z hľadiska lingvistického. Toto je ústredná autorkina „parketa”. Autorka v kapitole podáva veľký prehľad o histórii lingvistického skúmania verbálnej manipulácie na základe mnohých zahraničných a domácich autorov a konštatuje: „Problematika interpersonálnej a skupinovej manipulácie je zatiaľ rozpracovaná len v odbornej psychologickej a psychiatrickej literatúre, no podrobne nepojednáva o jednotlivých jazykových prostriedkoch manipulácie.” (s.137)
Autorka na ďalších stranách monografie analyzuje špecifiká manipulácie v oblasti rečovej, jazykovej a lingvistickej. Spresňuje menej jasné pojmy tejto manipulácie, počnúc úlohou vedomia, vplyvov rétoriky, či neurolingvistického programovania (NLP).Uvádza tiež podrobné charakteristiky jednotlivých vybraných techník verbálnej manipulácie, vrátane názorných prípadov ich použitia, či uplatnenia.
Uvedená kniha, podľa môjho prehľadu o literatúre o manipulácii, je prvá svojho druhu na našom trhu, ktorá analyzuje a charakterizuje manipuláciu v ľudskom správaní z rôznych hľadísk, predovšetkým z jazykového hľadiska. Má vedeckovýskumný charakter. Možno ju odporučiť pre všetkých tých, ktorí sa chcú viac dozvedieť o fenoméne manipulácia, lebo ho nepoznajú, alebo ho ešte nepoznajú, alebo ho poznajú … čiže všetkým, ktorí pracujú s ľuďmi v manažmente a i v marketingu.