Eva, Smolková, 2016. Strategické partnerstvá v manažmente, podnikaní a marketingu. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2016. 232 s. ISBN 978-80-223-4186-8.

image_pdfimage_print

Eva, Smolková, 2016. Strategické partnerstvá v manažmente, podnikaní a marketingu. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2016. 232 s. ISBN 978-80-223-4186-8.

Autor

Peter Štarchoň

Recenzovaná publikácia sa venuje problematike tvorby a riadenia strategických partnerstiev, vyznačujúcej sa dynamickým vývojom, ktorý reflektovala jej autorka už po druhýkrát (a to v relatívne krátkom časovom období), keďže plynulo nadviazala na svoj predchádzajúci titul – Strategické partnerstvá ako fenomén globálnej ekonomiky z roku 2009. Na túto skutočnosť upozorňuje už aj úvodná časť práce, čo vypovedá o aktuálnosti i relevantnosti spracovania skúmanej problematiky. Pozitívne je možné oceniť akcent na priame i nepriame konzekvencie využívania konkrétnych foriem strategických partnerstiev – tak, ako to už vyplýva aj z podtitulu publikácie – v manažmente, podnikaní i marketingu, a to i s dôrazom na ich medzinárodný, resp. až globálny rozmer. Samotná práca sa v danom kontexte vyznačuje citeľným multidisciplinárnym charakterom, taktiež aj vysokou mierou originality, čo svedčí aj o dlhoročnej profesijnej orientácii autorky.
Zo štrukturálneho hľadiska je publikácia členená (okrem úvodu a záveru) do jedenástich logicky na seba nadväzujúcich kapitol, ktorých názvy plne vypovedajú o ich obsahu. V prvej kapitole je terminologicky vysvetlená podstata strategických partnerstiev, a to i v historickom kontexte. Daná časť uvádza a vysvetľuje aj základy marketingových partnerstiev. Dôvody vzniku strategických partnerstiev, ich výhody i potenciálne riziká sú prehľadne spracované v druhej kapitole, po ktorej sa autorka detailne venuje už konkrétnym formám, resp. typom partnerstiev. Plynulo prechádza od vymedzenia podstaty nemajetkových, zmluvných vzťahov medzi podnikmi (konkrétne subdodávateľské, franchisingové, kontraktačné, afiliačné zmluvy, zmluvy o manažmente o dodávkach na kľúč, o pokrytí rizika, outsourcing, licencie, PPP projekty a konzorcium) a v danom kontexte ich charakteristiky k problematike strategických aliancií, sieťovým partnerstvám až po spoločné podnikanie – joint venture (konkrétne ide o kapitoly tri až šesť). Dve základné tesné formy partnerských vzťahov sú predstavené v kapitole sedem, pričom autorka primárne využíva ich anglickú podobu „mergers“ a „acquisitions“. Následne v ďalších troch samostatných častiach podrobnejšie charakterizuje fúzie, konsolidácie a akvizície. Publikácia je zakončená rámcovou charakteristikou manažmentu strategických partnerstiev. Pri takto štruktúrovanej publikácii však môže vyvstávať otázka, či by skupiny nemajetkových, voľných a tesných aliancií nemali byť samostatne zvýraznené v hlavných kapitolách a jednotlivé konkrétne typy priblížené v subkapitolách. Ich proporcionalita by však následne nemusela byť vyvážená, a tak čitateľovi neostáva nič iné, než rozhodnutie autorky rešpektovať.
Po formálnej a štylistickej stránke zrozumiteľne, na zodpovedajúcej a jednotnej úrovni spracovaná publikácia je doplnená aj o krátke a až na niekoľko výnimiek aktuálne prípadové štúdie, ktoré sú však vo väčšine prípadov prezentované v poznámkach. Ich zakomponovanie priamo do vlastného textu by možno prispelo k ľahšiemu pochopeniu podstaty jednotlivých foriem strategických partnerstiev. Menšia výhrada sa dotýka použitia wikipedie ako zdroja pri prehľade významných fúzií a akvizícií. Dané využitie však bolo podložené pragmatickými dôvodmi a celkovo negatívne neovplyvnilo výsostne vedecko-odborný charakter publikácie, ktorý je reflektovaný i celkovo nadštandardným rozsahom použitých zdrojov uvádzaných v časti Literatúra.
Recenzovaná publikácia je svojim celkovým spracovaním a zameraním využiteľná nielen v hospodárskej praxi, ale aj ako vysokoškolská učebnica v rámci výučby na druhom a treťom stupni vysokoškolského štúdia, primárne pri predmetoch venovaných problematike strategického manažmentu, strategického marketingu, podnikania a medzinárodného marketingu, dokonca aj ako východisko ďalšieho vedeckého bádania. Potešiteľnou skutočnosťou je, že publikácia akcentuje okrem vzťahov medzi podnikmi ziskového sektora aj vzťahy, ktoré ziskové podniky nadväzujú s neziskovými, so subjektmi verejnoprospešného i štátneho sektora. Už blízka budúcnosť ukáže, ako sa potenciál strategických partnerstiev bude v danom smere ďalej rozvíjať. Taktiež ukáže, aký bude ich vývoj nielen v medzinárodnom kontexte, ale aj v slovenských reáliách, či a ako ho bude autorka recenzovanej publikácie reflektovať a ako rýchlo sa dočkáme jej nového aktualizovaného, rozšíreného či možno revidovaného vydania.