F words

image_pdfimage_print

F words

franchise | franšíza, franšízovať
A yoga franchise provided Sarah with extensive marketing material and comprehensive class plans. |  Franšíza jógy poskytla Sarah obsiahle  marketingové materiály a komplexné plány hodín.

franchise agreement | franchisingová zmluva
As the company was coming to the end of its franchise, they decided to sign a new more convenient franchise agreement. | Vzhľadom k blížiacemu sa koncu franchisingu, rozhodli sa podpísať novú, výhodnejšiu franchisingovú zmluvu.

franchisee | franšízant
An Arab-American franchisee of a Dunkin’Donuts store refused to sell pork sandwiches. | Arabsko-Americký franšízant obchodu Dunkin’Donuts odmietol predávať sendviče s bravčovým mäsom.

franchisor | franšízor
Mary now has weekly meetings with the franchisor, and in return for that continuing support she pays 10% of her turnover. | Mary má v súčasnosti týždenné stretnutia s franšízorom a na oplátku za stálu podporu mu odvádza 10% zo svojho obratu.

fraud | podvod
Both internal and external audits are expected to detect every fraud.| Od interných i externých auditov sa očakáva, že odhalia každý podvod.

fraudulent misrepresentation | úmyselné uvedenie do omylu
Jim took the company to court for fraudulent misrepresentation, and the company has been found guilty. | Jim dal spoločnosť za úmyselné uvedenie do omylu na súd a spoločnosť bola uznaná vinnou.

free advertisement | reklama zadarmo, bezplatná inzercia
The magazine agreed to place a free advertisement for a charity organization. | Časopis súhlasil s uverejnením bezplatnej inzercie pre charitatívnu organizáciu

Literatúra | List of References

1. Ivanovic, A. a Collin, P. H., 2003: Dictionary of Marketing. London: Bloomsbury, 2003. ISBN 0-7475-6621-6.
2. New Longman Business English Dictionary. Harlow: Pearson Education Limited, 2000. ISBN 0-582-30606-X.
3. Oxford Dictionary of Economics. Oxford: OUP, 2009. ISBN 978-0-19-923705-0.
4. the guardian.com, 2014. [on-line]. [cit. 2015-10-08]. Dostupné na: <http:// www.theguardian.com/fashion>

Dagmar Weber