F words

image_pdfimage_print

F words

free competition
voľná hospodárska súťaž
Free competition represents a system in which companies operate without central direction.
Voľná hospodárska súťaž predstavuje systém, v ktorom spoločnosti fungujú bez centrálneho riadenia.

free gift
darček zdarma
Sign a contract with us and get a free gift.
Podpíšte s nami zmluvu a získajte darček zdarma.

free market
voľný trh
Free market is a market in which people buy and sell without any legal compulsion.
Voľný trh je trh, na ktorom ľudia kupujú a predávajú bez akéhokoľvek zákonného donucovania.

free market economy
tržné hospodárstvo
There is hardly any economy that can be described as a purely free market economy or a centrally planned economy.
Sotva existuje hospodárstvo, ktoré by sme mohli opísať ako rýdzo tržné hospodárstvo alebo centrálne plánované hospodárstvo.

free of charge
bez poplatku, zadarmo
In addition, the company promised to replace the broken parts free of charge.
Okrem toho spoločnosť prisľúbila vymeniť pokazené časti zadarmo.

free of tax
oslobodené od dane
Those types of savings are entirely free of tax.
Tie typy úspor sú úplne oslobodené od dane.

free sample
vzorka zdarma
Register for a free sample of vitamins. Try these complex vitamins before their delivery to stores.
Zaregistrujte sa pre vzorku vitamínov zdarma. Vyskúšajte tieto komplexné vitamíny pred ich dodaním do obchodov.

free trade
voľný obchod
Free trade means a system in which goods flow from one country to another without any restrictions.
Voľný obchod predstavuje systém, v ktorom prúdi tovar z jednej krajiny do druhej bez akýchkoľvek reštrikcií.

free trade zone
zóna voľného obchodu
The Shanghai free trade zone has been touted as China’s important attempt at economic reform.
Zóna voľného obchodu v oblasti Šanghaja bola vyhlásená za významný pokus Číny o ekonomické reformy.

freeze
zmraziť
Unsurprisingly, employers welcomed the government’s announcement that it will freeze the minimum wage.
Nie je žiadnym prekvapením, že zamestnávatelia privítali oznámenie vlády, že zmrazí minimálnu mzdu.

freeze out (the competition)
vytlačiť (konkurenciu)
The company tried to freeze out its competition by buying up all the gas stations in that area.
Spoločnosť sa snažila vytlačiť konkurenciu tým, že kúpila všetky čerpacie stanice v tej oblasti.

freight
náklad
The company offers a quick delivery of your freight at a reasonable price.
Spoločnosť ponúka rýchle doručenie vášho nákladu za rozumnú cenu.

frequency
frekvencia
By analyzing frequency data, you can estimate how many times people saw your ad.
Pomocou analýzy frekvencie dát, môžete odhadnúť, koľkokrát ľudia videli vašu reklamu.

frequent
častý, častá, časté
The airline company offers frequent flights to London.
Letecká spoločnosť ponúka časté lety do Londýna.

frequently
často
We call our Czech office frequently – at least four times a day.
Často telefonujeme do našej kancelárie v Čechách – aspoň štyrikrát denne.

fringe benefit
nefinančný benefit
The fringe benefits make up for their poor salaries.
Nefinančné benefity im nahrádzajú ich nízke platy.

front page
titulná strana, titulná stránka
Information on Margaret Thatcher’s death was presented on all British newspaper front pages on 9 April 2013.
Informácia o smrti Margaret Thatcherovej bola zverejnená na titulných stránkach všetkých britských novín 9. apríla 2013.

fulfil
splniť
The upholstery company is so understaffed that it is unable to fulfill the orders before Christmas.
Čalúnnická spoločnosť má taký nedostatok personálu, že do Vianoc nie je schopná splniť objednávky.

fulfillment (AmE: fulfillment)
splnenie
Up to 1,400 employees are working on Christmas orders at the John Lewis so the company can guarantee the fulfillment of a lot of people’s dreams.
Až 1400 zamestnancov pracuje na Vianočných objednávkach u Johna Lewisa, aby spoločnosť mohla zaručiť splnenie sna mnohých ľudí.

full capacity
plná kapacita
The factory’s production is running on the brink of its full capacity.
Produkcia továrne je na hrane svojej plnej kapacity.

full costs
celkové náklady
The price of replacing the Trident nuclear missile system was so high that the government was afraid of presenting the full costs to taxpayers.
Cena za premiestnenie jadrového raketového systému Trident bola taká vysoká, že sa vláda obávala zverejniť daňovým poplatníkom celkové náklady.

full cover
plné krytie (termín používaný v poisťovníctve)
All visitors to Cuba must have a travel insurance with full cover.
Každý návštevník Kuby musí mať cestovné poistenie s plným krytím.

full employment
plná zamestnanosť
Since the country is very close to full employment, the economy needs to grow a little less.
Vzhľadom k tomu, že krajina je veľmi blízko k plnej zamestnanosti, ekonomika musí rásť o niečo menej.

full price
plná cena
She paid the full price for the ticket.
Zaplatila plnú cenu za lístok.

full service
kompletná služba, kompletný servis, full service (výraz sa často neprekladá)
Operational full service leasing is a complex and at the same time a variable product.
Operatívny full service leasing je komplexným a zároveň variabilným produktom.

full time, full-time
na plný úväzok
Our full time employees do not work in shifts.
Naši zamestnanci na plný úväzok nepracujú na smeny.

full-timer
pracujúci na plný úväzok
In our firm, part-time workers get the same hourly pay rate as full-timers.
V našej firme dostávajú pracovníci na čiastočný úväzok rovnakú hodinovú sadzbu ako pracujúci na plný úväzok.

Literatúra/List of References

1) Ivanovic, A. a Collin, P. H., 2003: Dictionary of Marketing. London: Bloomsbury, 2003. ISBN 0-7475-6621-6.
2) New Longman Business English Dictionary. Harlow: Pearson Education Limited, 2000. ISBN 0-582-30606-X.
3) Oxford Dictionary of Economics. Oxford: OUP, 2009. ISBN 978-0-19-923705-0.
4) the guardian.com, 2014. [online]. [cit. 2015-10-08]. Dostupné na: <http:// www.theguardian.com/fashion>

Dagmar Weber