G – H words

image_pdfimage_print

G – H words

guaranteed price
garantovaná cena
Guaranteed prices may bring somewhat security to an unstable industry.
Garantované ceny môžu priniesť nestabilnému odvetviu trochu istoty.

guaranteed wage
garantovaná mzda
The employer promised a guaranteed wage to the workers for another year.
Zamestnávateľ sľúbil pracovníkom garantovanú mzdu na ďalší rok.

guerrilla marketing
guerilla marketing
Jay Conrad Levinson is the father of guerrilla marketing.
Jay Conrad Levinson je otcom guerilla marketingu.

guesstimate (informal)
odhad (neformálny výraz)
Because we lack relevant data, we only make a guesstimate instead of an estimate.
Pretože nám chýbajú relevantné údaje, robíme namiesto kalkulácie len odhad.

habit
zvyk, obyčaj
Many consumers tend to buy the same brands from force of habit.
Mnohí spotrebitelia majú zo zvyku tendenciu kupovať rovnaké značky.

habit buying
nákup zo zvyku
Under what circumstances can habit buying be justified?
Za akých okolností môže byť nákup zo zvyku opodstatnený?

half-price sale
predaj/výpredaj za polovičnú cenu
That is their annual Half-Price Sale, where almost everything is marked 50% off.
Je to ich každoročný výpredaj za polovičnú cenu, kde je takmer všetko označené 50% zľavou.

hall test
halový test
Hall tests are used by companies for testing products where respondents are invited to a room and asked to express their opinions of it.
Spoločnosti používajú halové testy pre testovanie výrobkov, pri ktorých sú respondenti pozvaní do miestnosti a požiadaní, aby vyjadrili svoje názory.

halo effect
haló efekt
In marketing the halo effect means the impact promotion of one product has on another product.
V oblasti marketingu znamená haló efekt vplyv, ktorý má propagácia jedného produktu na iný produkt.

hand
ruka
At the end of a difficult negotiation the two teams shook hands on a deal.
Na konci náročného vyjednávania si oba tímy podali ruky na potvrdenie dohody.

handshake
podanie ruky
Handshaking has become common when doing business internationally.
Podanie ruky sa stalo bežným v medzinárodnom obchode.

handbook
manuál, príručka
Safety regulations are mentioned in part one of the handbook.
Bezpečnostné predpisy sú uvedené v prvej časti manuálu.

handle
zvládnuť, poradiť si, riadiť, narábať
Good travel agencies handle all travel needs of their clients.
Dobré cestovné kancelárie si poradia so všetkými potrebami svojich klientov.

handout
materiál pripravený (na rozdanie), handout
It is not easy to prepare marketing handouts that people will not throw away.
Nie je jednoduché pripraviť marketingový materiál, ktorý ľudia neodhodia.

harbor
prístav
The island of Madeira has a modern harbor.
Ostrov Madeira má moderný prístav.

hard
usilovný, reálny, ťažký, namáhavý, tvrdý, silný
In business it is very important to separate the myths from the hard facts.
V obchode je veľmi dôležité oddeľovať mýty od reálnych faktov.

hard selling
(psychologický) nátlak pri predaji
Their salesmen were sharply criticized for using hard selling techniques to the seniors.
Ich obchodníci boli ostro kritizovaní za používanie techník nátlaku pri predaji seniorom.

hardware
technické vybavenie, počítačové vybavenie, železiarstvo, náradie, hardware
Computer hardware consists of physical parts of a computer system.
Počítačový hardware sa skladá z fyzických častí počítačového systému.

haulage company
prepravná spoločnosť
Currently, he is running a successful haulage company.
V súčasnosti riadi úspešnú prepravnú spoločnosť.

haulage contractor
autodopravca
A lot of private haulage contractors carry vital supplies to American soldiers across the world.
Mnoho súkromných autodopravcov vozí americkým vojakom dôležité dodávky po celom svete.

head
hlava, vedúci
The head of the Marketing Department is directly responsible to the Managing Director.
Vedúci marketingového oddelenia je priamo zodpovedný výkonnému riaditeľovi.

headline
titulok
Surprising developments have kept the merger in the headlines of newspapers for a couple of weeks.
Prekvapujúci vývoj fúzie bol niekoľko týždňov na titulkoch novín.

heads of agreement
hlavné časti zmluvy
The key commercial terms of the transaction are written in the heads of agreement.
Kľúčové obchodné podmienky transakcie sú spísané v hlavných častiach zmluvy.

heavy
ťažký, veľký
The company suffered heavy losses on the stock exchange market.
Spoločnosť utrpela ťažké straty na burze cenných papierov.

heavy industry
ťažký priemysel
Companies in heavy industry often sell their products to other companies rather than to end users. (investinganswers.com 2016)
Firmy pôsobiace v ťažkom priemysle často predávajú svoje výrobky iným spoločnostiam, nie konečným spotrebiteľom.

helicopter
helikoptéra, vrtuľník
The travel agency uses helicopters to transfer their clients to a remote island.
Cestovná kancelária využíva vrtuľníky na prepravu svojich klientov na vzdialený ostrov.

helpline
linka
In case you need any help, do not hesitate and call our toll-free helpline.
V prípade, že budete potrebovať pomoc, neváhajte a volajte našu bezplatnú linku.

heterogeneity
heterogénnosť
What is the impact of heterogeneity in consumer incomes on the company’s pricing policy?
Aký je vplyv heterogénnosti v spotrebiteľských príjmoch na cenovú politiku spoločnosti?

heterogeneous
heterogénny
The result of good market segmentation are segments that are internally homogeneous and externally heterogeneous. (netmba.com 2010)
Výsledkom správnej segmentácie trhu sú segmenty, ktoré sú vnútorne homogénne a externe heterogénne.

heuristics
heuristika
Heuristics present mental short cuts that reduce the cognitive burden consumers have when making decisions in their buying process. (inquiriesjournal.com 2016)
Heuristika predstavuje mentálne skratky, ktoré znižujú kognitívnu záťaž spotrebiteľov pri prijímaní rozhodnutí v nákupnom procese.

hierarchy
hierarchia
Maslow’s hierarchy of needs is a motivational theory often presented as a pyramid.
Maslowova hierarchia potrieb je motivačnou teóriou, ktorá je často prezentovaná ako pyramída.

hierarchical
hierarchický
Some companies have a very hierarchical structure.
Niektoré spoločnosti majú veľmi hierarchickú štruktúru.

high
vysoký
Prices are running high.
Ceny sa zvyšujú.

high end
drahší, kvalitnejší
This is a high-end camera with lots of extra features. (learnersdictionary.com 2016)
Je to drahší fotoaparát s množstvom ďalších funkcií.

Literatúra/List of References

[1] eif.org, 2016. [online]. [cit. 2016-02-08]. Dostupné na:
[2] inquiriesjournal.com, 2016. [online]. [cit. 2016-09-30]. Dostupné na: <http://www.inquiriesjournal.com/articles/180/2/decision-making-factors-that-influence-decision-making-heuristics-used-and-decision-outcomes>
[3] investinganswers.com, 2016. [online]. [cit. 2016-09-30]. Dostupné na: <www.investinganswers.com/financial-dictionary/businesses-corporations/heavy-industry-670>
[4] Ivanovic, A. a Collin, P. H., 2003. Dictionary of Marketing. London: Bloomsbury, 2003. ISBN 0-7475-6621-6.
[5] learnersdictionary.com, 2016. [online]. [cit. 2016-09-30]. Dostupné na: <http://www.learnersdictionary.com/definition/high-end>
[6] netmba.com, 2010. [online]. [cit. 2016-09-30]. Dostupné na: <http://www.netmba.com/marketing/market/segmentation/>
[7] New Longman Business English Dictionary. Harlow: Pearson Education Limited, 2000. ISBN 0-582-30606-X.
[8] Oxford Dictionary of Economics. Oxford: OUP, 2009. ISBN 978-0-19-923705-0.
[9] telegraph.co.uk, 2016. [online]. [cit. 2016-02-08]. Dostupné na:

Dagmar Weber