H – I words

image_pdfimage_print

 

H – I words

high grade
vysoko postavený
A high grade delegation from Korea was made up of five key directors.
Delegáciu z Kórey tvorilo päť kľúčových vysoko postavených riaditeľov.

high pressure
vysoký tlak
It is evident that a lot of employees in well-known advertising agencies work under high pressure.
Je zrejmé, že veľa zamestnancov v známych reklamných agentúrach pracuje pod vysokým tlakom.

high quality
vysoká kvalita
The members of the top management claimed that the enterprise would have the ability to manufacture high quality goods.
Členovia vrcholového manažmentu tvrdili, že podnik bude schopný vyrábať vysoko kvalitný tovar.

high season
sezóna
Croatia is an expensive holiday destination in high season.
Chorvátsko je počas sezóny drahou prázdninovou destináciou.

high street
obchodná ulica
High street is the main street of a town where many shops and firms are located.
Obchodná ulica je hlavnou ulicou mesta, na ktorej je sústredených veľa obchodov a firiem.

hire purchase, on hire purchase
splátkový predaj, na splátky
Domestic appliances, such as washing machines, are usually bought on hire purchase.
Domáce spotrebiče, ako napríklad práčky, sa zvyčajne kupujú na splátky.

historical trend
historický trend
It is not easy to identify historical trends in consumer reaction to past product launches.
Nie je jednoduché určiť historické trendy podľa reakcií spotrebiteľov na uvádzanie produktov na trh v minulosti.

hit
hit
Their latest computer game has become a big hit with customers.
Zákazníci považujú ich najnovšiu počítačovú hru za veľký hit.

hoarding
veľký billboard
Surprisingly, those low cost advertising hoardings have had a big impact on consumers.
Nízko nákladové, veľké, reklamné billboardy mali na spotrebiteľov prekvapivo veľký účinok.

home country
domovská krajina
Switzerland is the home country of a big transnational food and drink company Nestlé.
Švajčiarsko je domovskou krajinou Nestlé – veľkej nadnárodnej spoločnosti vyrábajúcej potraviny a nápoje.

home industry
domáca výroba
Home industries are decreasing as mass production is increasing.
Domáca výroba sa znižuje, kým masová výroba sa zvyšuje.

home market
domáci trh
Sales in the home market are stable.
Predaj na domácom trhu je stabilný.

homepage
homepage, úvodná stránka
Homepage is the first page that is displayed when people visit a site on the Internet.
Úvodná stránka je prvou stránkou, ktorá sa zobrazí, keď ľudia navštívia stránky na internete.

homogeneous
homogénny
Big multinational companies favor economically homogeneous regions.
Veľké nadnárodné spoločnosti uprednostňujú ekonomicky homogénne regióny.

horizontal
horizontálny
A horizontal line usually presents the X axis.
Vodorovná čiara zvyčajne predstavuje os X.

horizontal communication
horizontálna komunikácia
At a workplace, communication between employees at the same hierarchical level is called horizontal communication.
Pod horizontálnou komunikáciou na pracovisku rozumieme komunikáciu medzi zamestnancami na rovnakej hierarchickej úrovni.

horizontal integration
horizontálna integrácia
Horizontal integration means the process of joining of two or more companies operating in the same line of business.
Horizontálna integrácia predstavuje proces spájania dvoch alebo viacerých spoločností, ktoré pôsobia na rovnakej úrovni.

horse trade (idiom)
neoficiálna dohoda
Horse trade is defined as a clever and often secret agreement made by influential executives.
Neoficiálna dohoda je definovaná ako šikovná a často tajná dohoda, ktorú uzatvárajú vplyvní manažéri.

host
hostiteľ
The delegation members were warmly greeted at the door by the host.
Hostiteľ srdečne privítal členov delegácie pri dverách.

hostess
hostiteľka, hosteska
The hostess thoroughly looked after the group members.
Hostiteľka sa dôkladne postarala o členov skupiny.

hot line
linka pomoci
Companies operate a 24-hour hotline to help their customers.
Spoločnosti prevádzkujú 24-hodinovú linku pomoci svojim zákazníkom.

hot money
horúce peniaze
Hot money is moved quickly in order to be invested in the most profitable way.
Horúce peniaze sa pohybujú rýchlo, aby mohli byť investované čo najziskovejším spôsobom.

hot topic
aktuálna téma
Intercultural training of employees is a hot topic in companies wanting to enter foreign markets.
Interkultúrne vzdelávanie zamestnancov je aktuálnou témou u spoločností, ktoré chcú vstúpiť na zahraničné trhy.

house
dom
A couple was invited to the house of their host.
Pár bol pozvaný do domu svojho hostiteľa.

house brand
privátna značka
Clever is one of the house brands of the Billa retail chain.
Clever je jednou z privátnych značiek obchodného reťazca Billa.

house style
domovský štýl
House style is defined as an organization’s own design used in all aspects of the business.
Domovský štýl je definovaný ako dizajn, ktorý organizácia používa vo všetkých aspektoch podnikania.

household
domácnosť
The survey collects data from around ten thousand households.
Prieskum zhromažďuje údaje z približne desaťtisíc domácností.

household appliances
domáce spotrebiče
Household appliances help people do jobs within a household, such as cleaning and cooking.
Domáce spotrebiče pomáhajú ľuďom pri práci v domácnosti ako napríklad pri upratovaní a varení.

household goods
domáce potreby
Household goods are tangible and movable products used in households.
Domáce potreby sú viditeľné a premiestňovateľné výrobky používané v domácnostiach.

house-to-house
podomový
George became a house-to-house salesman.
George sa stal podomovým obchodníkom.

HTML = Hypertext Markup Language
HTML
HTML uses a system of codes to design the document on the web and create links to other documents.
HTML používa systém kódov, ktorý umožňuje na webe vytvárať odkazy na iné dokumenty.

human capital
ľudský kapitál
Governments have to invest in education to develop human capital.
Vlády musia z dôvodu rozvíjania ľudského kapitálu investovať do vzdelávania.

human resources
ľudské zdroje
Continuing investment in human resources will result in productivity gains.
Neustále investície do ľudských zdrojov povedú k zvýšeniu produktivity.

human resource management
manažment ľudských zdrojov
The right human resource management policy of the firm created well-trained and loyal employees.
Správnou politikou riadenia ľudských zdrojov firma získala dobre vyškolených a lojálnych zamestnancov.

hyperlink
hypertextový odkaz
Words with a hyperlink are usually marked by a line under them.
Slová s hypertextovým odkazom sú zvyčajne podčiarknuté.

hypermarket
hypermarket
There are differences between hypermarkets and supermarkets in terms of the size, and range of goods and services.
Existujú rozdiely medzi hypermarketmi a supermarketmi z hľadiska veľkosti a sortimentu tovaru a služieb.

hypertext
hypertext
They put everything on one page instead of using hypertext links.
Namiesto používania hypertextových odkazov, dali všetko na jednu stranu.

hypothesis
hypotéza
A hypothesis must be scientifically tested.
Hypotéza musí byť vedecky testovaná.

image
imidž
The company has invested a lot of money in advertising to improve its image.
Spoločnosť investovala veľa peňazí do reklamy s cieľom zlepšiť svoj imidž.

imitate
imitovať, napodobniť
Our biggest competitor has unsuccessfully imitated our advertising campaign.
Náš najväčší konkurent neúspešne napodobnil našu reklamnú kampaň.

imitation
imitácia, napodobenina
Beware of cheap imitations! Avoid buying low-quality goods that look expensive.
Dajte si pozor na lacné napodobeniny! Vyhnite sa nákupu nekvalitných výrobkov, ktoré vyzerajú draho.

immediate
okamžitý, okamžite
Your complaint will receive our immediate attention.
Vašej sťažnosti budeme okamžite venovať pozornosť.

impact
dopad
The new design of the product made a great impact on consumer behavior.
Nový dizajn produktu mal veľký vplyv na spotrebiteľské správanie.

imperfect
nedokonalý, vadný, závadný
Only two female employees are responsible for checking for imperfect products in the textile factory.
Iba dve zamestnankyne sú zodpovedné za kontrolu vadných výrobkov v textilnej továrni.

imperfection
nedokonalosť
Nobody is perfect, even adored celebrities have their little imperfections.
Nikto nie je dokonalý, dokonca aj zbožňované celebrity majú svoje malé nedokonalosti.

Literatúra/List of References

[1] Ivanovic, A. a Collin, P. H., 2003. Dictionary of Marketing. London: Bloomsbury, 2003. ISBN 0-7475-6621-6.
[2] meriam-webster.com, 2017. [online]. [cit. 2017-03-20]. Dostupné na:

Dagmar Weber