I/J words

image_pdfimage_print

I/J words

invoice
faktúra
All the invoices must be submitted by the 25th of every month.
Všetky faktúry musia byť predložené do 25. dňa každého mesiaca.

invoicing department
oddelenie fakturácie
The invoicing department issued an invoice with incorrect data.
Fakturačné oddelenie vystavilo faktúru s nesprávnymi údajmi.

inward
dovnútra, vnútorný
The office door opens inward.
Dvere kancelárie sa otvárajú smerom dovnútra.

IP address
IP adresa
An IP address identifies the Internet user.
IP adresa identifikuje užívateľa internetu.

irrevocable
neodvolateľný
The chief executive officer has made an important and irrevocable decision.
Generálny riaditeľ urobil dôležité a neodvolateľné rozhodnutie.

issue
podst. meno: problém, záležitosť,
sloveso: vydávať, vychádzať
The President’s speech included a number of important issues.
Prejav prezidenta obsahoval niekoľko dôležitých záležitostí.

item
vec, položka, prvok, komponent
There are several items for sale.
Niekoľko vecí je na predaj.

itemize
rozpísať
You’ll have to itemize all of your expenses.
Všetky výdavky musíte rozpísať.

itinerary
itinerár, trasa
I’ll mail you a copy of my itinerary so you will know where to reach me.
Pošlem vám kópiu svojho itineráru, aby ste vedeli, kde ma zastihnete.

jargon
žargón
In that report, researchers used a specialized jargon and slang to describe their observations.
V tejto správe výskumníci použili na opis svojich pozorovaní špeciálny žargón a slang.

job
zamestnanie, práca
It is a tragedy that so many young people are unable to find a job.
Je to tragédia, že toľko mladých ľudí si nedokáže nájsť prácu.

job description
popis práce
Some HR managers should learn how to write a job description to attract qualified applicants.
S cieľom prilákať kvalifikovaných kandidátov by sa niektorí manažéri ľudských zdrojov mali naučiť ako písať popis práce.

job opening
voľné pracovné miesto, voľná pozícia
No job openings at this moment.
V súčasnosti nemáme žiadne voľné pracovné miesta.

job satisfaction
spokojnosť s prácou, uspokojenie z práce
Job satisfaction theories have an overlap with theories explaining human motivation.
Teórie spokojnosti s prácou sa prekrývajú s teóriami vysvetľujúcimi ľudskú motiváciu.

job specification
špecifikácia práce, pracovnej pozície
Job specification helps candidates analyze whether they are suitable to apply for a particular job vacancy.
Špecifikácia pracovnej pozície pomáha uchádzačom o zamestnanie analyzovať, či sú vhodní na konkrétne voľné pracovné miesto.

job title
názov pracovnej pozície
Under new conditions, his job title will change to Finance Director.
Za nových podmienok sa názov jeho pracovnej pozície zmení na finančného riaditeľa.

joint account
spoločný účet
The young couple would like to learn more about opening a joint account.
Mladý pár by sa rád dozvedel viac o otvorení spoločného účtu.

journal
časopis, žurnál
Marketing Science & Inspirations is an international scientific journal focusing on the issues of marketing and marketing management.
Marketing Science & Inspirations je medzinárodný vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu.

Literatúra/List of References

[1] dictionary.cambridge.org, 2017. [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné na: <https://dictionary.cambridge.org>
[2] Ivanovic, A. a Collin, P. H., 2003. Dictionary of Marketing. London: Bloomsbury, 2003. ISBN 0-7475-6621-6.
[3] learnersdictionary.com, 2018. [online]. [cit. 2018-03-23]. Dostupné na: <http://www.learnersdictionary.com>
[4] linguee.com, 2017. [online]. [cit. 2017-08-20]. Dostupné na: <http://sk.linguee.com>
[5] Marketing Science & Inspirations, 2018. [online]. [cit. 2018-05-16]. Dostupné na: <https://www.mins.sk/about-us/>
[6] mediastudies.humber.ca, 2017. [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné na:
[7] meriam-webster.com, 2017. [online]. [cit. 2017-08-20]. Dostupné na:

Dagmar Weber