I words

image_pdfimage_print

I words

industry
priemysel
The automotive industry has shown rises in output.
Automobilový priemysel zaznamenal nárast produkcie.

inelastic demand
neelastický dopyt
The most famous example of relatively inelastic demand is that for gasoline.
(investinganswers.com 2017)
Najznámejším príkladom relatívne neelastického dopytu je benzín.

inelastic supply
neelastické zásobovanie
Inelastic supply can be observed in the shipping industry.
Neelastické zásobovanie môžeme pozorovať v odvetví lodnej dopravy.

inflation
inflácia
In 2017, the average inflation is 1.01% in Slovakia.
V roku 2017 je priemerná inflácia na Slovensku 1,01%.

inflationary
inflačné
During a period of rising inflation, revenues can be the result of inflationary pressure rather than managerial skills.
Počas obdobia rastúcej inflácie môžu byť príjmy výsledkom inflačného tlaku, a nie manažérskych zručností.

influence
vplyv
British economist John Maynard Keynas shook up the dominant framework of classical economics and still continues to influence both economic and fiscal policy for Western governments.
(investinganswers.com 2017)
Britský ekonóm John Maynard Keynes otriasol dominantným rámcom klasickej ekonómie a naďalej ovplyvňuje hospodársku a fiškálnu politiku západných vlád.

influencer
ovplyvňovateľ
Cultural and creative industries have already become important motivators and influencers of the economy.
Kultúrne a kreatívne odvetvia sa už stali dôležitými motivátormi a ovplyvňovateľmi hospodárstva.

inform
informovať
We regret to inform you that your job application has been rejected.
S ľútosťou Vám oznamujeme, že Vaša žiadosť o zamestnanie bola zamietnutá.

informant
informátor, zdroj
So far only one informant has said that he never watches the program.
Zatiaľ iba jeden zdroj uviedol, že program nepozerá.

information
informácia
Please feel free to write to our Marketing Department for further information.
Neváhajte požiadať naše marketingové oddelenie o ďalšie informácie.

information and communication technologies
informačné a komunikačné technológie
Information and communication technologies enable us to keep in touch worldwide.
Informačné a komunikačné technológie nám umožňujú byť v kontakte s celým svetom.

information management
informačný manažment
Good information management involves effective acquiring, recording, organizing, storing, distributing, and retrieving information.
Dobré riadenie informácií zahŕňa efektívne získavanie, zaznamenávanie, organizovanie, ukladanie, distribúciu a získavanie informácií.

information office
informačná kancelária
An Information Office of the European Parliament can be found in every member state.
Informačná kancelária Európskeho parlamentu sa nachádza v každom členskom štáte.

information officer
informačný pracovník
Information officers have a variety of job duties, but written and verbal communication is significant.
Informační pracovníci majú rôzne pracovné povinnosti, ale písomná a ústna komunikácia je podstatná.

information retrieval
získavanie informácií
The book deals with modern ways of information retrieval.
Kniha sa zaoberá modernými spôsobmi získavania informácií.

information systems
informačné systémy
The company is looking for information systems graduates.
Spoločnosť hľadá absolventov informačných systémov.

infrastructure
infraštruktúra
The country’s improved infrastructure attracted foreign investments.
Zlepšená infraštruktúra krajiny prilákala zahraničné investície.

ingredient
prísada
Salt is an important nutrient and cooking ingredient.
Soľ je dôležitá živina a zložka varenia.

inherit
zdediť
Jim inherited the family business from his father.
Jim zdedil rodinný podnik od svojho otca.

inheritance
dedičstvo
He began his own business with the inheritance he got from his grandmother.
Otvoril si svoj vlastný obchod s dedičstvom, ktoré dostal od svojej babičky.

inheritance tax
dedičská daň
New rules concerning inheritance tax will take effect soon.
Nové pravidlá týkajúce sa dedičskej dane čoskoro nadobudnú účinnosť.

inhibit
potlačiť, blokovať
Fear can inhibit people from expressing their opinion.
Strach môže brániť ľuďom, aby vyjadrili svoj názor.

initial
počiatočný
Your company has resolved my initial complaint. Now I am having another problem.
Vaša spoločnosť vyriešila moju počiatočnú sťažnosť. Teraz mám ďalší problém.

initial offer
počiatočná ponuka
The initial offer for the project was €12 million.
Pôvodná ponuka na projekt bola 12 miliónov EUR.

initial price
počiatočná cena
The initial price for the car was rather high.
Počiatočná cena auta bola pomerne vysoká.

initialize
začať, zahájiť, inicializovať
These parameters are used to initialize the IP routing table.
Tieto parametre sa používajú pri zahájení smerovacej IP tabuľky.

initiative
iniciatíva
Several leading companies took the initiative and established an association.
Niekoľko vedúcich spoločností prevzalo iniciatívu a založilo združenie.

injure
zraniť, poraniť, poškodiť
Negative comments on social networks could seriously injure the company’s reputation.
Negatívne komentáre na sociálnych sieťach by mohli vážne poškodiť reputáciu spoločnosti.

injury
zranenie, poranenie
The organization has to insure its employees against injuries at work.
Organizácia musí poistiť svojich zamestnancov proti pracovným úrazom.

inkjet printer
atramentová tlačiareň
Also inkjet printers can produce exceptional photos.
Aj atramentové tlačiarne dokážu vyprodukovať výnimočné fotografie.

inland
vnútrozemie, vnútrozemský
Inland ports have a positive impact on the environment.
Vnútrozemské prístavy majú pozitívny vplyv na životné prostredie.

Inland Revenue
daňový úrad v Spojenom kráľovstve
The government department in the UK that is responsible for collecting taxes is called Inland Revenue.
Orgán vlády Spojeného kráľovstva, ktorý je zodpovedný za výber daní, sa nazýva “Inland Revenue”.

Literatúra/List of References

[1] investinganswers.com, 2017. [online]. [cit. 2017-08-20]. Dostupné na: <http://www.investinganswers.com/financial-dictionary/economics/elasticity-2873>
[2] investinganswers.com, 2017. [online]. [cit. 2017-08-20]. Dostupné na: <http://www.investinganswers.com/education/economics/john-maynard-keynes-man-who-transformed-economic-world-621>
[3] Ivanovic, A. a Collin, P. H., 2003. Dictionary of Marketing. London: Bloomsbury, 2003. ISBN 0-7475-6621-6.
[4] linguee.com, 2017. [online]. [cit. 2017-08-20]. Dostupné na: <http://sk.linguee.com>
[5] meriam-webster.com, 2017. [online]. [cit. 2017-08-20]. Dostupné na:

Dagmar Weber