I words

image_pdfimage_print

I words

inner
vnútorný
The goods are distributed in their inner packaging to retailers.
Tovar je distribuovaný maloobchodníkom vo vnútorných obaloch.

inner city
centrum mesta
The inner cities are often covered with dangerous housing.
V centrách miest sa často vyskytujú budovy, v ktorých nie je bezpečné bývať.

innovate
inovovať
Some conservative companies are reluctant to innovate their product range.
Niektoré konzervatívne spoločnosti neochotne inovujú svoj sortiment výrobkov.

innovative
inovatívny
The company regularly comes out with new innovative products.
Spoločnosť pravidelne prichádza na trh s novými inovatívnymi výrobkami.

innovatively
inovatívne
He thinks creatively and innovatively.
Myslí kreatívne a inovatívne.

innovator
zlepšovateľ
Europe is now at risk of turning into a user of technology developed in other parts of the world, rather than being an innovator.
(linguee.com 2017)
Európe hrozí, že sa z nej namiesto inovátora stane používateľ technológií vyvinutých v iných častiach sveta.

inoperative
neúčinný, nefunkčný
If the water freezes the machine can become inoperative.
Ak voda zamrzne, zariadenie sa môže stať nefunkčným.

input
vstup, pomoc, podpora
Please tell us your opinion about our latest product as we value our customers’ input.
Povedzte nám svoj názor na náš najnovší produkt, pretože oceňujeme podporu našich zákazníkov.

inquiry
informovať sa, vyšetriť, dopyt, informácia, vyšetrovanie
Many of the prospective buyers have inquired about our latest product.
Mnohí potenciálni kupujúci sa informovali o našom najnovšom výrobku.

insert
vložiť
The agreed clause can be inserted into a contract.
Dohodnutá klauzula môže byť vložená do zmluvy.

instability
nestabilita, nestálosť
The period of stability is followed by a period of instability and uncertainty.
Obdobie stability strieda obdobie nestability a neistoty.

install
inštalovať
The company is planning to install the new machines next month.
Spoločnosť plánuje nainštalovať nové stroje budúci mesiac.

installation
inštalácia, zariadenie
The fire seriously damaged the installation.
Oheň vážne poškodil zariadenie.

installment
splátka
A lot of customers prefer to pay by installment.
Veľa zákazníkov uprednostňuje platbu na splátky.

institution
inštitúcia
The European Central Bank provides a list of financial institutions.
Európska centrálna banka poskytuje zoznam finančných inštitúcií.

institutional
inštitucionálny
Differences can be observed in the buying behavior of individual and institutional investors.
Môžeme pozorovať rozdiely v nákupnom správaní jednotlivcov a inštitucionálnych investorov.

in-store
v obchode
Their latest product is also promoted in-store.
Ich najnovší produkt je tiež propagovaný v obchode.

in-store bakery
pekáreň v obchode
Our in-store bakery offers high quality goods.
Naša pekáreň v obchode ponúka kvalitný tovar.

in-store demonstration
predvádzanie tovaru v obchode
Many manufacturers also provide in-store product demonstrations to show consumers how their products work or taste.
Mnohí výrobcovia tiež predvádzajú produkt v obchode, aby ukázali spotrebiteľom ako funguje alebo chutí.

in-store promotion
propagácia v obchode
The aim of in-store promotion is to make people aware of particular product at the point of sale.
Cieľom propagácie v obchode je upozorniť ľudí na konkrétny produkt v mieste predaja.

instruction
návod, pokyn, príkaz, inštrukcia
Some customers are averse to reading instructions.
Niektorí zákazníci majú averziu voči čítaniu návodov.

instrument
prístroj, nástroj, potreba
Writing instruments, such as pens or pencils, can be bought online too.
Písacie potreby, ako sú perá alebo ceruzky, je možné zakúpiť aj online.

Literatúra/List of References

[1] dictionary.cambridge.org, 2017. [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné na: <https://dictionary.cambridge.org>
[2] Ivanovic, A. a Collin, P. H., 2003. Dictionary of Marketing. London: Bloomsbury, 2003. ISBN 0-7475-6621-6.
[3] linguee.com, 2017. [online]. [cit. 2017-08-20]. Dostupné na: <http://sk.linguee.com>
[4] mediastudies.humber.ca, 2017. [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné na:
[5] meriam-webster.com, 2017. [online]. [cit. 2017-08-20]. Dostupné na:

Dagmar Weber