I words

image_pdfimage_print

I words

insurance
poistenie
The company has taken out insurance to protect itself against the unauthorized activities of its employees.
Spoločnosť uzavrela poistenie, aby sa ochránila pred neoprávnenými aktivitami svojich zamestnancov.

insure
poistiť
It is advisable to insure your property against theft and damage.
Odporúča sa poistiť si svoj majetok proti krádeži a poškodeniu.

intangible
nehmotný
Jim has that intangible quality we may call charisma.
Jim má nehmotnú vlastnosť, ktorú môžeme nazvať charizma.

intangible assets
nehmotné aktíva
Intangible assets, such as reputation or intellectual property, are not physical in nature.
Nehmotné aktíva, ako dobré meno alebo duševné vlastníctvo, nie sú fyzickej povahy.

integrate
integrovať
It is not easy to integrate yourself into a culture that is different from your own.
Nie je jednoduché integrovať sa do kultúry, ktorá je odlišná od vašej vlastnej.

integrated marketing
integrovaný marketing
Integrated marketing emphasizes the importance of a consistent, continuous, multi-dimensional brand experience for consumers.
Integrovaný marketing zdôrazňuje dôležitosť konzistentnej, nepretržitej a mnohorozmernej skúsenosti spotrebiteľov so značkou.

integrated marketing communications
integrovaná marketingová komunikácia
Integrated marketing communications is a concept that makes sure that all promotional tools work together in harmony.
Integrovaná marketingová komunikácia je koncept, ktorý zabezpečuje, že všetky propagačné nástroje sú v súlade.

integration
integrácia
Multinational companies wish to reduce the differences between local markets, with the aim of greater global integration.
Nadnárodné spoločnosti chcú znížiť rozdiely medzi miestnymi trhmi s cieľom dosiahnuť väčšiu celosvetovú integráciu.

intellectual property
duševné vlastníctvo
The World Intellectual Property Organization (WIPO) is responsible for promoting the protection of intellectual property rights.
Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) je zodpovedná za propagáciu ochrany práv duševného vlastníctva.

intention
zámer, účel, úmysel
Jane has no intention of changing her plans to fit in with her boyfriend’s wish.
Jane nemá v úmysle meniť svoje plány aby sa prispôsobila želaniu svojho priateľa.

intentional
zámerný
Did you leave her name out by accident or was it intentional?
Vynechali ste jej meno náhodou alebo to bolo úmyselné?

interactive
interaktívny
Nowadays, many educational programs are interactive.
V súčasnosti sú mnohé vzdelávacie programy interaktívne.

interactive marketing
interaktívny marketing
Interactive marketing uses a personalized approach which makes website viewers feel they are in close contact with the website owner.
Interaktívny marketing využíva personalizovaný prístup, ktorý vyvoláva u návštevníkov webových stránok pocit, že sú v úzkom kontakte s vlastníkom webových stránok.

interactive media
interaktívne médiá
Interactive media is an expanding multidisciplinary industry that combines the creative and the technical skills to build the tools that people depend on every day.
Interaktívne médiá je rozširujúce sa multidisciplinárne odvetvie, ktoré kombinuje tvorivé a technické zručnosti s cieľom vybudovať nástroje, od ktorých ľudia každý deň závisia.

intercompany comparison
porovnanie medzi spoločnosťami
An intercompany comparison was carried out to see how much they spent on promotional activities and advertising.
Vykonalo sa porovnanie medzi spoločnosťami, aby sa zistilo, koľko peňazí vynaložili na propagačné aktivity a reklamu.

interconnect
prepojiť
The problems of poverty and unemployment are interconnected.
Problémy chudoby a nezamestnanosti sú prepojené.

interest
záujem
He has had an interest in advertising.
Zaujíma sa o reklamu.

interest charges
úroky
A full understanding of interest charges will enable you to make the best decision.
Dokonalé pochopenie úrokov vám umožní rozhodnúť sa najlepšie.

internal
interný
One of the top priorities of the European Commission is its internal market.
Jednou z hlavných priorít Európskej komisie je jej vnútorný trh.

Literatúra/List of References

[1] dictionary.cambridge.org, 2017. [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné na: <https://dictionary.cambridge.org>
[2] Ivanovic, A. a Collin, P. H., 2003. Dictionary of Marketing. London: Bloomsbury, 2003. ISBN 0-7475-6621-6.
[3] learnersdictionary.com, 2018. [online]. [cit. 2018-03-23]. Dostupné na: <http://www.learnersdictionary.com>
[4] linguee.com, 2017. [online]. [cit. 2017-08-20]. Dostupné na: <http://sk.linguee.com>
[5] mediastudies.humber.ca, 2017. [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné na:
[6] meriam-webster.com, 2017. [online]. [cit. 2017-08-20]. Dostupné na:

Dagmar Weber