I words

image_pdfimage_print

I words

internal communication
interná komunikácia
The importance of internal communication is rising with the generation of Millenials entering management positions.
Význam internej komunikácie narastá s miléniovou generáciou, ktorá nastupuje na manažérske pozície.

internal marketing
interný marketing
Internal marketing is applied in organizations to convince employees of the vision and goals of the business.
Interný marketing sa uplatňuje v organizáciách, aby presvedčil zamestnancov o vízii a cieľoch podnikania.

international
medzinárodný
The hotel also has an excellent international cuisine restaurant.
Hotel má tiež reštauráciu s vynikajúcou medzinárodnou kuchyňou.

international marketing
medzinárodný marketing
International marketing is a marketing conducted on international level.
Medzinárodný marketing je marketing, ktorý sa realizuje na medzinárodnej úrovni.

International Monetary Fund
Medzinárodný menový fond
So far, 189 countries have joined the International Monetary Fund.
Doteraz sa k Medzinárodnému menovému fondu pripojilo 189 krajín.

international trade
medzinárodný obchod
One of the main functions of the World Trade Organization is to ensure that international trade flows as freely as possible.
Jednou z hlavných funkcií Svetovej obchodnej organizácie je zabezpečiť, aby medzinárodný obchod prebiehal čo najslobodnejšie.

internet
internet
The internet has become a truly global medium.
Internet sa stal skutočným globálnym médiom.

interview
pohovor
Tom is going for a job interview next week.
Budúci týždeň sa Tom chystá na pracovný pohovor.

interviewee
uchádzač, kandidát, respondent
The interviewees are all nervous because they are waiting to be called in for an interview.
Všetci kandidáti sú nervózni, pretože čakajú, že ich zavolajú na pohovor.

interviewer
anketár, tazateľ
This interviewer is known for asking tough questions.
Tazateľ je známy tým, že kladie ťažké otázky.

intranet
intranet
The employees communicate mostly via their corporate intranet.
Zamestnanci komunikujú väčšinou prostredníctvom firemného intranetu.

intrinsic
vnútorný
Creativity is intrinsic to human nature.
Kreativita je vnútornou súčasťou ľudskej povahy.

introduce
predstaviť, uviesť
The famous designer is introducing a new line of clothes.
Slávny dizajnér predstavuje novú kolekciu odevov.

introductory
úvodný, uvádzací
The aim of the introductory price on a new product was to attract customers to buy it.
Cieľom uvádzacej ceny nového produktu bolo prilákať zákazníkov, aby si ho kúpili.

inventory
inventár
The dealer keeps a large inventory of used cars and vans.
Obchodník disponuje veľkým inventárom ojazdených automobilov a dodávok.

invest
investovať
He made a fortune by investing in real estate.
Investovaním do nehnuteľností zarobil veľmi veľa peňazí.

investment
investícia
The financial company offers several kinds of investments.
Finančná spoločnosť ponúka niekoľko druhov investícií.

investor
investor
Small investors are hoping that the market will recover soon.
Malí investori dúfajú, že sa trh čoskoro zotaví.

invisible
neviditeľný
The infrared rays are invisible except when viewed through a special filter.
Infračervené lúče sú neviditeľné, okrem prípadov, keď sa zobrazujú cez špeciálny filter.

invitation
pozvánka
The invitation says to wear evening dress.
V pozvánke je uvedené, že je potrebné prísť vo večernej garderóbe.

invite
pozvať
The couple invited a lot of people to the company party but half of them did not turn up.
Pár pozval veľa ľudí na firemnú party, ale polovica z nich sa neukázala.

Literatúra/List of References

[1] dictionary.cambridge.org, 2017. [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné na: <https://dictionary.cambridge.org>
[2] Ivanovic, A. a Collin, P. H., 2003. Dictionary of Marketing. London: Bloomsbury, 2003. ISBN 0-7475-6621-6.
[3] learnersdictionary.com, 2018. [online]. [cit. 2018-03-23]. Dostupné na: <http://www.learnersdictionary.com>
[4] linguee.com, 2017. [online]. [cit. 2017-08-20]. Dostupné na: <http://sk.linguee.com>
[5] Marketing Science & Inspirations, 2018. [online]. [cit. 2018-05-16]. Dostupné na: <https://www.mins.sk/about-us/>
[6] mediastudies.humber.ca, 2017. [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné na:
[7] meriam-webster.com, 2017. [online]. [cit. 2017-08-20]. Dostupné na:

Dagmar Weber