J/K Words

image_pdfimage_print

J/K Words

journey
cesta
He planned his journey so that he could visit all his accounts in four days.
Plánoval svoju cestu tak, aby mohol navštíviť všetkých svojich zákazníkov za štyri dni.

journey planning
plánovanie cesty
Inefficient journey planning results in unnecessary traveling.
Neefektívne plánovanie ciest vedie k zbytočnému cestovaniu.

judgment (= judgement)
úsudok, mienka
Trust your own judgment!
Dôveruj svojmu vlastnému úsudku!

jumbo
obrovský, kolosálny
In our store, you will find the perfect products in jumbo size packaging at reasonable prices.
V našom obchode nájdete perfektné výrobky v obrovských baleniach za rozumné ceny.

junk mail
nevyžiadaná pošta
There is only one important email for you and the rest is junk mail.
Máte len jeden dôležitý e-mail, zvyšok je nevyžiadaná pošta.

just-in-time (JIT)
just-in-time, práve včas
A lot of companies implemented the just-in-time manufacturing system to reduce waste.
Veľa spoločností prijalo výrobný systém just-in-time z dôvodu zníženia množstva odpadu.

K

keen competition
silná konkurencia
Some companies are diversifying in response to keen competition.
Niektoré spoločnosti reagujú na silnú konkurenciu diverzifikáciou.

keen demand
veľký dopyt
There is a keen demand for this controversial book.
Je veľký dopyt po tejto kontroverznej knihe.

keen price
nízka cena
The company offers customers quality, a wide range of products at a keen price.
Spoločnosť ponúka zákazníkom kvalitu, širokú škálu produktov za nízku cenu.

key
kľúč, kľúčový
The company suffered the loss of its key member.
Spoločnosť stratila svojho kľúčového člena.

key account
významný, dôležitý, kľúčový klient
The company management agreed on new forms of agreements with key accounts.
Vedenie spoločnosti sa dohodlo na nových formách dohôd so svojimi dôležitými klientmi.

key industry
kľúčové odvetvie
Environmental technologies are becoming the key industry of the 21st century.
Environmentálne technológie sa stávajú kľúčovým odvetvím 21. storočia.

key number
kódové číslo
A key number is required for the activation of the software.
Na aktiváciu softvéru je potrebné kódové číslo.

key prospects
potenciálni zákazníci
This campaign will focus on key prospects.
Táto kampaň sa zameria na potenciálnych zákazníkov.

key staff
kľúčový personál, kľúčoví zamestnanci
Short-term financial problems may lead to losing key staff, their experience and know-how.
Krátkodobé finančné problémy môžu viesť k strate kľúčových zamestnancov, ich skúseností a know-how.

keyboard
klávesnica
There are two different keyboard layouts for the US keyboard.
Existujú dve rôzne usporiadania klávesov na americkej klávesnici.

keyword
kľúčové slovo
All you need to do is enter a keyword in the system.
Jediné, čo musíte urobiť, je vložiť kľúčové slovo do systému.

keyword search
vyhľadávanie podľa kľúčových slov
When you use the keyword search, our application looks for similar terms to your input.
Keď vyhľadávate kľúčové slová, naša aplikácia hľadá podobné výrazy aké ste zadali.

king size
kráľovská veľkosť, veľkosť king
The hotel room is equipped with a king size bed.
Hotelová izba je vybavená posteľou typu “king”.

kiosk
kiosk
The kiosk offers almost everything you are likely to need: today’s newspapers, cigarettes and drinks.
Kiosk ponúka takmer všetko, čo pravdepodobne potrebujete: dnešné noviny, cigarety a nápoje.

KISS (keep it short and simple)
princíp KISS
Our application is based on the KISS principle.
Naša aplikácia je založená na princípe KISS.

know
vedieť, poznať
We need to know the origin of the goods.
Potrebujeme poznať pôvod tovaru.

knowledge
informácie, vedomosti, poznatky
The supplier gained knowledge regarding the price from a third party.
Dodávateľ získal informácie o cene od tretej strany.

knowledge management
znalostný manažment
The company has put a lot of efforts into implementing the new Knowledge Management System.
Spoločnosť vynaložila veľké úsilie na implementáciu nového systému znalostného manažmentu.

Literatúra/List of References

[1] dictionary.cambridge.org, 2017. [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné na: <https://dictionary.cambridge.org>
[2] Ivanovic, A. a Collin, P. H., 2003. Dictionary of Marketing. London: Bloomsbury, 2003. ISBN 0-7475-6621-6.
[3] Linguee Dictionary, 2018. [online]. [cit. 2018-11-23]. Dostupné na: <https://www.linguee.de>
[4] Marketing Science & Inspirations, 2018. [online]. [cit. 2018-05-16]. Dostupné na: <https://www.mins.sk/about-us/>

Dagmar Weber