L Words

image_pdfimage_print

L Words

latent demand
latentný dopyt
Latent demand is a desire or preference which a consumer is unable to satisfy due to lack of information or money.
Latentný dopyt je túžba alebo preferencia, ktorú spotrebiteľ nie je schopný uspokojiť z dôvodu nedostatku informácií alebo peňazí.

lateral
laterálny, bočný, krídelný
Designers added more storage space, with lateral expansion of the rear compartment.
Dizajnéri pridali viac úložného priestoru s bočným rozšírením zadného oddelenia.

latest
najnovší
His latest film is presented as a ‘romantic comedy’.
Jeho najnovší film je prezentovaný ako „romantická komédia“.

launch
uviesť, spustiť
The car has enjoyed little success since its launch.
Auto má od svojho uvedenia na trh malý úspech

launching
uvedenie, spustenie
Often, it makes sense to work for a big company before launching your own business.
Často je zmysluplné najskôr pracovať pre veľkú spoločnosť pred spustením vlastného podnikania.

launching costs
náklady na uvedenie, spustenie
Launching costs of their new product are enormous.
Náklady na uvedenie nového výrobku na trh sú obrovské.

launching date
dátum uvedenia, spustenia
The launching date of their new product is quickly approaching.
Dátum uvedenia ich nového produktu na trh sa rýchlo blíži.

law
zákon, právo
What does the law say about having alcohol in the blood while driving?
Čo hovorí zákon o alkohole v krvi počas jazdy?

law of supply and demand
zákon dopytu a ponuky
Law of supply and demand defines the generally observed relationship between demand, supply, and prices.
Zákon ponuky a dopytu definuje všeobecne pozorovaný vzťah medzi dopytom, ponukou a cenami.

Literatúra/List of References

[1] businessdictionary.com, 2019. [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné na: <http://www.businessdictionary.com>
[2] dictionary.cambridge.org, 2019. [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné na: <https://dictionary.cambridge.org>
[3] Ivanovic, A. a Collin, P. H., 2003. Dictionary of Marketing. London: Bloomsbury, 2003. ISBN 0-7475-6621-6.
[4] meriam-webster.com, 2019. [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné na: <www.meriam-webster.com>

Dagmar Weber