L Words

image_pdfimage_print

L Words

layout
layout, usporiadanie, dispozície
She likes the layout of this modern house.
Páči sa jej usporiadanie tohto moderného domu.

lead
riadiť, viesť
Gandhi and Martin Luther King both led campaigns of civil disobedience to try to persuade the authorities to change their policies.
Gandhi a Martin Luther King viedli kampane občianskej neposlušnosti, aby sa pokúsili presvedčiť úrady, aby zmenili svoju politiku.

leader
vodca
The opposition leader led a very forceful attack on the government in the parliament.
Opozičný vodca viedol veľmi silný útok na vládu v parlamente.

leading question
hlavná otázka
It is a leading question and one which deserves earnest investigation.
Je to hlavná otázka, ktorá si zaslúži seriózne vyšetrovanie.

leaflet
leták
Staff stood outside the supermarket handing out leaflets advertising the discounts.
Personál stál pred supermarketom a rozdával letáky propagujúce zľavy.

learning curve
krivka učenia sa
It has been a learning curve for the company in discovering what works and what doesn’t.
Je to krivka učenia sa pre spoločnosť pri objavovaní toho, čo funguje a čo nie.

learning organization
učiaca sa organizácia
The learning organization acquires knowledge and innovates fast enough to survive in a rapidly changing environment.
Vzdelávacia organizácia získava vedomosti a inovuje dostatočne rýchlo, aby prežila v rýchlo sa meniacom prostredí.

lease
prenájom, prenajať
The family has the house on a long lease.
Rodina má dom na dlhodobý prenájom.

legal
zákonný, legálny
This non-profit organization offers free legal advice to people on low incomes.
Táto nezisková organizácia ponúka bezplatné právne poradenstvo ľuďom s nízkymi príjmami.

legal adviser
právny poradca
Most legal advisors are former attorneys or advocates who want to go into a corporate environment.
Väčšina právnych poradcov sú bývalí právnici alebo advokáti, ktorí chcú ísť do firemného prostredia.

legal currency
mena
Scottish banknotes are legal currency throughout the United Kingdom.
Škótske bankovky sú zákonnou menou v celom Spojenom kráľovstve.

legalization/legalisation (BrE)
legalizácia
People voice opposition to legalization of gambling.
Ľudia vyjadrujú nesúhlas s legalizáciou hazardných hier.

legalize/legalise (BrE)
legalizovať
Their local authority wanted to legalize gambling in the city.
Ich miestna samospráva chcela legalizovať hazardné hry v meste.

legality
legálnosť, zákonnosť
Ethical responsibility and the legality of an action are two different things and sometimes they can be in conflict.
Etická zodpovednosť a zákonnosť konania sú dve rôzne veci a niekedy môžu byť v konflikte.

legally
právne
The contract between the seller and the purchaser was legally binding.
Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim bola právne záväzná.

legend
legenda, historka
In the case of King Arthur, legend and truth are often inextricable.
V prípade kráľa Artuša sú legenda a pravda často neoddeliteľné.

legislation
legislatíva
There are some ambiguities in the corporate legislation.
V podnikovej legislatíve existujú určité nejasnosti.

leisure center
centrum voľného času
His rehabilitation program takes place in the local leisure center.
Jeho rehabilitačný program sa koná v miestnom centre voľného času.

leisure time
voľný čas
The consumers engaged in shopping during their leisure time make it sure that the malls would be existent for a long time.
Spotrebitelia, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú nakupovaniu, sú zárukou toho, že nákupné centrá tu budú ešte dlho pôsobiť.

letter
list
The first paragraph of a typical business letter is used to state the main point of the letter.
Prvý odsek typického obchodného listu obsahuje hlavnú myšlienku.

letter of application
žiadosť o prijatie do zamestnania
Effective letters of application explain why you are a qualified candidate for the advertised job and identify your most relevant skills.
Efektívne žiadosti o prijatie do zamestnania vysvetľujú, prečo ste kvalifikovaným kandidátom na inzerovanú pozíciu a identifikujú vaše najrelevantnejšie zručnosti.

letter of complaint
sťažnosť
The manufacturers reported to have received a lot of letters of complaint from dissatisfied customers.
Výrobcovia oznámili, že dostali veľa sťažností od nespokojných zákazníkov.

level
úroveň
Our main objective is to improve the company’s low level of productivity.
Naším hlavným cieľom je zlepšiť nízku úroveň produktivity spoločnosti.

levy
daň
The government imposed an additional levy on alcohol and tobacco.
Vláda zaviedla dodatočnú daň na alkohol a tabak.

liabilities
pasíva, dlhy, záväzky
The company has liabilities of 3 million euros.
Spoločnosť má záväzky vo výške 3 milióny eur.

liability
záväzok, povinnosť, zodpovednosť
Their warranty clearly states the limits of their liability.
Ich záruka jasne stanovuje limity ich zodpovednosti.

liability management
riadenie, manažment zodpovednosti
Liability management is the process by which financial institutions balance outstanding liabilities with appropriate liquidity reserves.
Manažment zodpovednosti je proces, ktorým si finančné inštitúcie kompenzujú nesplatené záväzky pomocou svojich rezerv.

liable
zodpovedný
The Managing Director was liable for the company’s debts.
Riaditeľ bol zodpovedný za dlhy spoločnosti.

Literatúra/List of References

[1] businessdictionary.com, 2019. [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné na: <http://www.businessdictionary.com>
[2] dictionary.cambridge.org, 2019. [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné na: <https://dictionary.cambridge.org>
[3] Ivanovic, A. a Collin, P. H., 2003. Dictionary of Marketing. London: Bloomsbury, 2003. ISBN 0-7475-6621-6.
[4] meriam-webster.com, 2019. [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné na:

Dagmar Weber