L Words

image_pdfimage_print

L Words

licence (BrE), license (AmE)
licencia
Due to local laws, the entrepreneur had to be granted a license which allowed it to sell its products in that location.
Vzhľadom na miestne zákony musela byť podnikateľovi udelená licencia, ktorá mu umožňovala predávať svoje výrobky na tomto mieste.

licence/licensing agreement
licenčná zmluva
Entrepreneurs are recommended to enter into a licensing agreement with companies they trust.
Podnikateľom sa odporúča uzavrieť licenčnú dohodu so spoločnosťami, ktorým dôverujú.

life
život, životnosť
Careful use will prolong the life of the machine.
Starostlivé používanie predĺži životnosť stroja.

life cycle
životný cyklus
Many of the state-of-the-art technological products have only a very short life cycle.
Mnohé z najmodernejších technologických výrobkov majú iba veľmi krátky životný cyklus.

life expectancy
dĺžka života
Life expectancy in Europe increased greatly due to rising living standards, improved lifestyles and advances in healthcare.
Priemerná dĺžka života v Európe sa výrazne zvýšila v dôsledku zvyšujúcej sa životnej úrovne, zlepšeného životného štýlu a pokroku v zdravotnej starostlivosti.

lifestyle
životný štýl
More and more people prefer alternative lifestyles.
Stále viac ľudí dáva uprednostňuje alternatívne životné štýly.

lifestyle segmentation
segmentácia podľa životného štýlu
Lifestyle segmentation studies the lifestyle of customers like how they live, what they do, and what they like or dislike.
Segmentácia životného štýlu skúma životný štýl zákazníkov, ako žijú, čo robia a čo sa im páči alebo nepáči.

lifetime employment
zamestnanie na celý život
Lifetime employment is still a long-established practice in large Japanese companies.
Celoživotné zamestnávanie je vo veľkých japonských spoločnostiach stále zavedenou praxou.

light
svetlo, ľahký
It is possible to make light and healthy meals for your family within a short period of time.
Ľahké a zdravé jedlo pre svoju rodinu je možné pripraviť v krátkom čase.

light industry
ľahký priemysel
Light industry has offered more job opportunities for people with less skills or education.
Ľahký priemysel ponúka viac pracovných príležitostí pre ľudí s nižšou kvalifikáciou alebo vzdelaním.

limit
limit, limitovať
I think we ought to put a strict limit on the amount of time we can spend on this project.
Myslím si, že by sme mali stanoviť prísne obmedzenie množstva času, ktorý môžeme stráviť na tomto projekt.

limitation
obmedzenie
There was a limitation imposed on the volume of goods the company was able to ship.
Na objem tovaru, ktorý bola spoločnosť schopná dopraviť, bolo uložené obmedzenie.

limited
limitovaný
There was a limited number of goods remaining in the store, so customers had to hurry up and get what they wanted.
V obchode zostalo obmedzené množstvo tovaru, takže zákazníci sa museli ponáhľať aby dostali to, čo chceli.

limited company
spoločnosť s ručením obmedzeným
John had the opportunity to form either a limited company or work as a sole trader.
John mal možnosť založiť spoločnosť s ručením obmedzeným alebo pracovať ako živnostník.

limited liability
obmedzené ručenie
Entrepreneurs may want to strive to have limited liability so that if things go wrong it is not all their fault.
Podnikatelia sa môžu snažiť mať obmedzenú zodpovednosť, takže ak sa veci pokazia, nebude to všetko ich chyba.

limiting
limitujúce
A limiting factor on the Japanese economic performance is its lack of resources.
Obmedzujúcim faktorom japonskej hospodárskej výkonnosti je jej nedostatok zdrojov.

line
riadok, (produktový) rad
Having a steady product line will let you customers know what they can expect from your company.
Vďaka stabilnej produktovej rade budú zákazníci vedieť, čo môžu od vašej spoločnosti očakávať.

line block
blok, zápisník s riadkami
A wide variety of bamboo line blocks are available to customers.
Zákazníkom je k dispozícii široká škála riadkovaných blokov z bambusu.

Literatúra/List of References

[1] businessdictionary.com, 2019. [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné na: <http://www.businessdictionary.com>
[2] dictionary.cambridge.org, 2019. [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné na: <https://dictionary.cambridge.org>
[3] Ivanovic, A. a Collin, P. H., 2003. Dictionary of Marketing. London: Bloomsbury, 2003. ISBN 0-7475-6621-6.
[4] meriam-webster.com, 2019. [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné na:

Dagmar Weber