L Words

image_pdfimage_print

L Words

line extension
rozšírenie
The line extension was an effective strategy as the brand was strong and customers could buy more products from the company.
Rozšírenie linky bolo účinnou stratégiou, pretože značka bola silná a zákazníci si mohli kúpiť viac produktov od spoločnosti.

line management
líniový manažment
Line management is responsible for managing employees on a day to day basis.
Líniový manažment zodpovedá za každodenné riadenie zamestnancov.

line manager
líniový manažér
Jane as line manager found suddenly herself tasked with a great deal of responsibility.
Jane ako líniová manažérka sa náhle ocitla v úlohe s veľkou zodpovednosťou.

list
zoznam, zostaviť zoznam, zalistovať
The HR manager has drawn up a list of candidates that she would like to make an interview.
Manažérka ľudských zdrojov zostavila zoznam kandidátov, s ktorými by chcela urobiť pohovor.

listen
počúvať
She listened as hard as she could, but she could not hear a word of what he said over all that noise.
Počúvala tak usilovne, ako len dokázala, ale pri tom všetkom hluku nemohla počuť ani slovo z toho, čo hovoril.

listening share
podiel počúvanosti
That radio has hit its biggest share on the market – its listening share hit 48.1%.
Toto rádio dosiahlo svoj najväčší podiel na trhu – jeho podiel počúvanosti dosiahol 48,1%.

load
náklad
The laborer lifted the load onto his shoulders.
Robotník zodvihol bremeno na svoje plecia.

lobby
lobby
The proposed new law is supported by the oil lobby.
Navrhovaný nový zákon podporuje ropná lobby.

local
miestny, domáci
When travelling abroad we always have dinner at a local restaurant.
Pri cestách do zahraničia si vždy dáme večeru v miestnej reštaurácii.

local market
domáci trh, miestny trh
Local markets can serve to amplify aspects of local culture.
Miestne trhy môžu slúžiť na posilnenie aspektov miestnej kultúry.

local media
miestne médiá
What are the reasons why local media should be important for your company?
Aké sú dôvody, prečo by miestne médiá mali byť pre vašu spoločnosť dôležité?

location
poloha, umiestnenie
Choosing a good location for your business can ensure that you get the most customers to visit you in a short time.
Výber vhodného umiestnenia pre vašu firmu môže zabezpečiť, aby vás v čo najkratšom čase navštívilo čo najviac zákazníkov.

logic
logika, logický
There is no logic in your reasoning.
Vo vašom odôvodnení nie je žiadna logika.

logistical
logistický
Delays in production have caused serious logistical problems.
Oneskorenie výroby spôsobilo vážne logistické problémy.

logistics
logistika
About 4% of their turnover went to paying for logistics and distribution.
Asi 4% z ich obratu smerovali na zaplatenie za logistiku a distribúciu.

logo
logo
The sponsor’s logo is displayed at every entrance to the stadium.

Logo sponzora je umiestnené pri každom vchode na štadión.

long
dlhý
After a long, awkward pause someone asked a question.
Po dlhej, nepríjemnej pauze niekto položil otázku.

long lease
dlhodobý prenájom
Instead of building a new house they decided to take an office building on a long lease.
Namiesto výstavby nového domu sa rozhodli vziať si kancelársku budovu na dlhodobý prenájom.

long-life
dlhá životnosť
Long-life batteries perform especially well in devices with constant and low energy needs.
Batérie s dlhou životnosťou fungujú obzvlášť dobre v zariadeniach s konštantnou a nízkou spotrebou energie.

long-standing
dlhodobý
The United States and Japan have a long-standing agreement that defines the rights and responsibilities of both nations.
USA a Japonsko majú dlhodobú dohodu, ktorá definuje práva a povinnosti oboch krajín.

long term
dlhodobý
Long term debts such as mortgages can be repaid many years later.
Dlhodobé dlhy, ako sú hypotéky, je možné splatiť o mnoho rokov neskôr.

look
pozerať, vyzerať, skúmať
That dress looks nice on Julia.
Tie šaty vyzerajú na Júlii dobre.

look at
pozerať na
I wish you’d look at me when I am speaking to you.
Prial by som si, aby si sa na mňa pozeral, keď s tebou hovorím.

look for
hľadať
Tim is often looking for his keys.
Tim často hľadá svoje kľúče.

look forward to something
tešiť sa na
I am looking forward to meeting you soon.
Teším sa na skoré stretnutie s vami.

look into
skúmať, preskúmať, šetriť, prešetriť
A famous journalist will look into the reasons for the government’s decision.
Slávny novinár preskúma dôvody rozhodnutia vlády.

look up
vyhľadať
Have you looked it up in the dictionary yet?
Už ste si to vyhľadali v slovníku?

loose
voľný
A few loose sheets of paper were lying around.
Okolo ležalo niekoľko voľných listov papiera.

lorry
nákladné auto
The accident involved two cars and a lorry.
Nehoda sa týkala dvoch áut a nákladného automobilu.

lorry-load
zaťaženie nákladného auta
They delivered three lorry-loads full of medical aid.
Dodali tri nákladné vozidlá plné lekárskej pomoci.

lose
stratiť, prehrať
At least 200 employees will lose their jobs if the factory closes.
V prípade zatvorenia továrne stratí prácu najmenej 200 zamestnancov.

loss
strata
She suffered a gradual loss of memory.
Trpela postupnou stratou pamäti.

low
nízky
People in that segment are living on relatively low incomes.
Ľudia v tom segmente majú relatívne nízke príjmy.

low-alcohol
s nízkym obsahom alkoholu, nízko alkoholický
More and more women enjoy drinking of low-alcohol drinks.
Stále viac žien si užíva pitie nízko alkoholických nápojov.

low-calorie
nízko kalorický, s nízkym obsahom kalórií
Most of the content of life style magazines is about low-calorie foods in association with health and beauty products.
Väčšina obsahu časopisov o životnom štýle sa týka potravín s nízkym obsahom kalórií v spojení s výrobkami na podporu zdravia a krásy.

low-cost
nízko nákladový
The 1990s saw a huge increase in the numbers of low-cost airlines.
V 90. rokoch došlo k obrovskému nárastu počtu nízko nákladových leteckých spoločností.

low-grade
nízko stupňový, nie dôležitý, nekvalitný
Women were forced to accept low-grade jobs.
Ženy boli nútené prijať nekvalitné pracovné miesta.

low-paid
málo platený, nízko príjmový
Globalization has turned unskilled, low-paid workers into the international workforce.
Globalizácia zmenila nekvalifikovaných málo platených pracovníkov na medzinárodnú pracovnú silu.

low-price
nízka cena, lacný
Hypermarkets bombard their customers with many low-price offers.
Hypermarkety bombardujú svojich zákazníkov mnohými lacnými ponukami.

Literatúra/List of References

[1] businessdictionary.com, 2020. [online]. [cit. 2020-03-29]. Dostupné na: <http://www.businessdictionary.com>
[2] dictionary.cambridge.org, 2020. [online]. [cit. 2020-03-29]. Dostupné na: <https://dictionary.cambridge.org>
[3] Ivanovic, A. a Collin, P. H., 2003. Dictionary of Marketing. London: Bloomsbury, 2003. ISBN 0-7475-6621-6.
[4] meriam-webster.com, 2020. [online]. [cit. 2020-03-29]. Dostupné na:

Dagmar Weber