L Words

image_pdfimage_print

L Words

label
štítok
Consumers are advised to read the label carefully and follow the instructions.
Spotrebiteľom sa odporúča, aby si pozorne prečítali štítok a dodržiavali pokyny.

laboratory
laboratórium
The pharmaceutical company has very high safety standards in that laboratory.
V tom laboratóriu má farmaceutická spoločnosť veľmi vysoké bezpečnostné štandardy.

laboratory test
laboratórny test
This laboratory test was conducted under strict conditions.
Tento laboratórny test sa uskutočnil za prísnych podmienok.

labor/labour (BrE)
práca
One day, robots will replace all the manual labor.
Jedného dňa roboti nahradia všetku manuálnu prácu.

laborer/labourer (BrE)
robotník
Unskilled laborers can often find work in construction.
Nekvalifikovaní robotníci môžu často nájsť prácu v stavebníctve.

labor/labour (BrE) force
pracovná sila
Half of Britain’s labour force works more than 48 hours a week.

Polovica britskej pracovnej sily pracuje viac ako 48 hodín týždenne.

labor-intensive
prácny, pracovne náročný
Mining is traditionally considered labor intensive because a majority of production costs are related to paying workers.
Ťažba sa tradične považuje za pracovne náročnú, pretože väčšina výrobných nákladov súvisí s mzdovými prostriedkami pracovníkov.

labor market
pracovný trh
Economic recovery had encouraged many people to enter the labour market.

Hospodárske oživenie podnietilo mnoho ľudí aby vstúpilo na trh práce.

lading
naloženie, nakladať, naložiť
The lading process was almost over and they were all glad that none of the shipment was damaged.
Proces nakládky bol takmer u konca a všetci boli radi, že žiadna zásielka nebola poškodená.

laggards
oneskorenci
In the diffusion of innovation theory, laggards present the last group to try or to adopt a new product.
V teórii o šírení inovácií predstavujú oneskorenci poslednú skupinu, ktorá je pripravená si vyskúšať alebo prijať nový produkt.

laissez-faire economics
ekonomika laissez-faire
Laissez-faire economics claims that an economic system should be free from government intervention.
Ekonomika laissez-faire tvrdí, že ekonomický systém by mal byť bez vládnych zásahov.

land
pôda, pozemok, pristáť
The young couple wants to buy a plot of land to build a house.
Mladý pár chce kúpiť pozemok na stavbu domu.

landscape
krajina, krajinka, krajinomaľba
The church dominates the landscape for miles around.

Kostol dominuje krajine na míle ďaleko.

laser
laser
The laser beam heals the eyes painlessly.
Laserový lúč lieči oči bezbolestne.

laser printer
laserová tlačiareň
This state-of-the art laser printer will offer top quality printing at a reasonable price.

Táto najmodernejšia laserová tlačiareň ponúkne špičkovú kvalitu tlače za rozumnú cenu.

laser show
laserová show
The company offers fascinating outdoor services including laser shows.
Spoločnosť ponúka fascinujúce outdoorové služby vrátane laserových show.

late
neskorý, neskoro, ku koncu
If the supplier delivers goods late, it will pay a fine.
Ak dodávateľ dodá tovar neskoro, zaplatí pokutu.

latecomer
oneskorenec
We regret that latecomers cannot be admitted during the performance.
Je nám ľúto, že oneskorenci nemôžu byť počas predstavenia vpustení.

late majority
neskorá väčšina
The late majority tends to be poorer, ignores advertising, and listens closely to recommendations from friends.
Neskorá väčšina má tendenciu byť chudobnejšia, ignoruje reklamu a pozorne počúva odporúčania od priateľov.

latent
latentný, skrytý, utajený
We’re trying to bring out the latent artistic talents that many people possess without realizing it.
Snažíme sa odhaliť latentné umelecké nadanie, ktoré má veľa ľudí, bez toho, aby si to uvedomovali.

Literatúra/List of References

[1] businessdictionary.com, 2019. [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné na: <http://www.businessdictionary.com>
[2] dictionary.cambridge.org, 2019. [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné na: <https://dictionary.cambridge.org>
[3] Ivanovic, A. a Collin, P. H., 2003. Dictionary of Marketing. London: Bloomsbury, 2003. ISBN 0-7475-6621-6.
[4] meriam-webster.com, 2019. [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné na: <www.meriam-webster.com>

Dagmar Weber