Petr, Vít, 2015. Praktický právní průvodce pro neziskové organizace. Praha: Grada Publishing, 2015. 157 s. ISBN 978-80-247-5477-2.

image_pdfimage_print

Petr, Vít, 2015. Praktický právní průvodce pro neziskové organizace. Praha: Grada Publishing, 2015. 157 s. ISBN 978-80-247-5477-2.

Autor

Dušan Pavlů

S rozvojem občanské společnosti nutně musí ruku v ruce kráčet také kvalifikované vědomí o právní úpravě všech forem organizace lidských aktivit. Pražské nakladatelství Grada Publishing se v posledních letech záslužně a systematicky věnuje mapování neziskového sektoru a přináší na knižní trh již čtvrtou publikaci výhradně orientovanou právě na jeho potřeby. Praktický právní průvodce pro neziskové organizace je nezbytnou příručkou pro všechny, kdo se rozhodli část svého života věnovat dobrovolným aktivitám ve prospěch svých bližních.
Obecněji platnou komplikací činnosti neziskového sektoru je fakt, že pro něj v převážné většině pracují lidé s nadšením, s přesvědčením, že je třeba pomáhat potřebným, aniž by obvykle měli potřebné profesionální znalosti a návyky nezbytné pro tento obor. Právě jim je tato publikace určena především, protože jen se znalostí právního rámce svých aktivit mohou konat v souladu se zákony země.
Autor publikace, právník Mgr. Petr Vít, se již řadu let profesionálně věnuje problematice neziskového sektoru, a také proto je jeho kniha vedle výkladu platných právních norem podle nového českého Občanského zákoníku, orientována především na tematiku praktického uplatňování práva v různých oblastech skutečného života a aktivit neziskového sektoru.
První část publikace je věnována výkladu základních pojmů, s nimiž se ve sféře neziskového sektoru setkáváme: právnická osoba, nezisková organizace – spolek, nadace, nadační fond, ústav, sociální družstvo. Výklad vychází z paragrafů nového Občanského zákoníku a pro laika srozumitelnou formou přibližuje základní charakteristiky těchto právnických osob, systémy jejich řízení, odpovědnosti jednotlivých pozic v jejich managementu apod.
Pro sféru marketingové komunikace má ovšem větší význam část druhá, která se soustřeďuje na praktickou realizaci celé řady aktivit, které navazují na již vytvořený image neziskového subjektu ve veřejnosti, který podstatnou měrou ovlivňuje úspěšnost těchto aktivit. Autor orientuje pozornost čtenáře na dárcovství a sponzoring, loterie a tomboly, veřejné sbírky, dražby, dědictví, odměňování fundraiserů, rámcový výklad pojmu dobrovolnictví. Potřebný prostor věnuje také základním pracovně právním vztahům, náležitostem smluv a dohod, které také uvádí ve vzorové podobě (smlouva kupní, o dílo, darovací, příkazní, smlouva o půjčce a výpůjčce).
Předností této knihy je jasný a srozumitelný jazyk, jasná struktura výkladu pojmů. Velké množství příkladů a řešení jevů a situací v neziskovém sektoru v průběhu celého textu nesporně podstatně přispívá k pochopení výkladu a upevnění věcně správné odborné terminologie. To je samozřejmě velmi významné pro sféru marketingové komunikace neziskového sektoru, protože právě marketingoví pracovníci obvykle největší měrou zajišťují výše popsané aktivity a jejich dobrá znalost právní úpravy je významným faktorem profilování neziskové organizace jako důvěryhodného partnera, společensky významného subjektu s akceptovatelným a uznávaným imagem. Grada Publishing vydala publikaci, která by měla být každodenním pomocníkem také všech pracovníků neziskového sektoru, kteří se věnují nejrůznějším formám komunikace svých organizaci v zájmové veřejnosti.