Review: Charfaoui, Emília, 2014. Komunikatívno-pragmatické a lingvokultúrne charakteristiky reklamného textu.

image_pdfimage_print

Recenzia : Charfaoui, Emília, 2014. Komunikatívno-pragmatické a lingvokultúrne charakteristiky reklamného textu. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2014. 141 s. ISBN 978-80-223-3712-0.

Autori

Martina Drahošová, František Olšavský
V súčasnej dobe sa reklama stala každodennou a neodmysliteľnou súčasťou ľudského života. Túto skutočnosť zohľadňuje aj táto monografická publikácia, ktorá vznikla v rámci riešenia grantového projektu KEGA č. 017UK-4/2012 Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry KEGA pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Z titulu tejto publikácie je možné vyčítať, že je primárne určená pre študentov a vedeckých pracovníkov z oblasti prekladateľstva a marketingovej komunikácie. Cieľovou skupinou sú tiež odborníci z oblasti prekladu reklamných textov a sloganov.
Monografia ponúka pohľad na problematiku odborného prekladu, reklamného diskurzu a reklamného textu. Pohľad na akúkoľvek problematiku z rôznych uhlov pohľadu má potenciál a prináša nové a aktuálne poznatky z danej oblasti. Hlavným záujmom výskumu autorky je problematika translácie reklamných textov a sloganov. Nóvum spočíva v prieskume reklamnej komunikácie a jej vplyvu v medzikultúrnom priestore a vo verifikácii tradične prezentovaných sociokultúrnych dominánt, ktoré sú prezentované, analyzované a porovnávané na základe prekladových variant reklamných textov a sloganov v troch jazykových mutáciách nemeckej, ruskej a slovenskej v kontexte lingvokultúrnej charakteristiky.
V lingvokulturológii slovo reklama spája v sebe samotný produkt a činnosť. Reklamný text sa vyznačuje určitými zvláštnosťami. Väčšina jeho textov obsahuje okrem verbálnych prvkov aj audiovizuálne prvky. Tieto prvky prijíma adresát v písomnej alebo ústnej forme, môžu obsahovať rozličnú tematiku a mať rôznu štruktúru. V textoch sa okrem verbálnych prostriedkov používajú napríklad ikonické prostriedky (obrázky, fotografie), prostriedky ďalších semiotických kódov (farba, písmo), tzv. kreolizované, ktoré pozostávajú z dvoch nehomogénnych častí: verbálnej a neverbálnej. Neverbálna zložka sa pritom javí ako jej neoddeliteľný a obligátny atribút na dosiahnutie plnohodnotného textu. Reklamný text chápeme ako súhrn audiovizuálnych prostriedkov v ľubovoľnej kombinácii, ktoré sú adresované recipientovi / adresátovi s cieľom plánovaného vplyvu, či už priamo alebo nepriamo spojeného so zvoleným objektom. V reklamnom texte nachádzame obsah reklamného poslania. Jeho úlohou je vzbudiť záujem potenciálneho spotrebiteľa, opisom výrobku ho zainteresovať a v konečnom dôsledku ho presvedčiť o kúpe ponúkaného tovaru, či ponúkanej služby.
O efektívnosti reklamy hovoria dva ukazovatele: jej „udomácnenie“ v povedomí spotrebiteľa a následná konzumácia tovarov. Preto je z pohľadu prekladu reklamných textov nevyhnutné dbať na jazykové zvláštnosti a kultúru spotrebiteľov cieľovej krajiny.
Spracovaná problematika je diskutovaná jednak z teoretického pohľadu na základe analýzy teoretických poznatkov o translácii reklamných textov, ako aj z praktického pohľadu. Praktická časť diela je založená na analýze reklamných textov preložených z primárneho anglického jazyka do troch cieľových jazykových mutácií. Môže slúžiť ako návod a podpora pri preklade reklamných textov so zreteľom na ich komunikatívno-pragmatické a lingvokultúrne charakteristiky.
Analýza reklamných textov a sloganov použitých v publikácii bola uskutočnená na textoch, ktoré boli vyberané z troch oblastí, a to medicínskych preparátov, potravinových a kozmetických výrobkov Pri spracovaní témy boli uplatňované viaceré metódy a postupy translatologického výskumu a ich verifikácia.
Autorkou publikácie je doktorka Emília Charfaoui, ktorá aktívne pôsobí ako pedagogička na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučuje nemecký a ruský jazyk.
V závere môžeme konštatovať, že štylisticko-jazyková úprava textu a názorné grafické ukážky dotvárajú veľmi dobrú odbornú stránku publikácie, vrátane kompozičného usporiadania. Takéto spracovanie reklamných textov a sloganov umožňuje rozšírenie predstavy o sociokultúrnej povahe textov, ale aj poodhaliť problematiku transferu informačných prvkov s ohľadom na adekvátnu aproximáciu obsahu.