Tag Archives: Dagmar Weber

  image_pdfimage_print
 • I words

  I words internal communication interná komunikácia The importance of internal communication is rising with the generation of Millenials entering management positions. Význam internej komunikácie narastá s miléniovou generáciou, ktorá nastupuje na manažérske pozície. internal marketing interný marketing Internal marketing is applied in organizations to convince employees of the vision and goals of the business. Interný marketing sa uplatňuje v organizáciách, … Keep reading
 • I words

  I words insurance poistenie The company has taken out insurance to protect itself against the unauthorized activities of its employees. Spoločnosť uzavrela poistenie, aby sa ochránila pred neoprávnenými aktivitami svojich zamestnancov. insure poistiť It is advisable to insure your property against theft and damage. Odporúča sa poistiť si svoj majetok proti krádeži a poškodeniu. intangible nehmotný Jim has that intangible … Keep reading
 • I words

  I words inner vnútorný The goods are distributed in their inner packaging to retailers. Tovar je distribuovaný maloobchodníkom vo vnútorných obaloch. inner city centrum mesta The inner cities are often covered with dangerous housing. V centrách miest sa často vyskytujú budovy, v ktorých nie je bezpečné bývať. innovate inovovať Some conservative companies are reluctant to innovate their product range. Niektoré … Keep reading