Tag Archives: Dagmar Weber

  image_pdfimage_print
 • L Words

  L Words licence (BrE), license (AmE) licencia Due to local laws, the entrepreneur had to be granted a license which allowed it to sell its products in that location. Vzhľadom na miestne zákony musela byť podnikateľovi udelená licencia, ktorá mu umožňovala predávať svoje výrobky na tomto mieste. licence/licensing agreement licenčná zmluva Entrepreneurs are recommended to enter into a licensing agreement … Keep reading
 • L Words

  L Words layout layout, usporiadanie, dispozície She likes the layout of this modern house. Páči sa jej usporiadanie tohto moderného domu. lead riadiť, viesť Gandhi and Martin Luther King both led campaigns of civil disobedience to try to persuade the authorities to change their policies. Gandhi a Martin Luther King viedli kampane občianskej neposlušnosti, aby sa pokúsili presvedčiť úrady, aby … Keep reading
 • I/J words

  I/J words invoice faktúra All the invoices must be submitted by the 25th of every month. Všetky faktúry musia byť predložené do 25. dňa každého mesiaca. invoicing department oddelenie fakturácie The invoicing department issued an invoice with incorrect data. Fakturačné oddelenie vystavilo faktúru s nesprávnymi údajmi. inward dovnútra, vnútorný The office door opens inward. Dvere kancelárie sa otvárajú smerom dovnútra. … Keep reading
 • I words

  I words internal communication interná komunikácia The importance of internal communication is rising with the generation of Millenials entering management positions. Význam internej komunikácie narastá s miléniovou generáciou, ktorá nastupuje na manažérske pozície. internal marketing interný marketing Internal marketing is applied in organizations to convince employees of the vision and goals of the business. Interný marketing sa uplatňuje v organizáciách, … Keep reading