I/J words

I/J words

invoice
faktúra
All the invoices must be submitted by the 25th of every month.
Všetky faktúry musia byť predložené do 25. dňa každého mesiaca.

invoicing department
oddelenie fakturácie
The invoicing department issued an invoice with incorrect data.
Fakturačné oddelenie vystavilo faktúru s nesprávnymi údajmi.

inward
dovnútra, vnútorný
The office door opens inward.
Dvere kancelárie sa otvárajú smerom dovnútra.

IP address
IP adresa
An IP address identifies the Internet user.
IP adresa identifikuje užívateľa internetu.

irrevocable
neodvolateľný
The chief executive officer has made an important and irrevocable decision.
Generálny riaditeľ urobil dôležité a neodvolateľné rozhodnutie.

issue
podst. meno: problém, záležitosť,
sloveso: vydávať, vychádzať
The President’s speech included a number of important issues.
Prejav prezidenta obsahoval niekoľko dôležitých záležitostí.

item
vec, položka, prvok, komponent
There are several items for sale.
Niekoľko vecí je na predaj.

itemize
rozpísať
You’ll have to itemize all of your expenses.
Všetky výdavky musíte rozpísať.

itinerary
itinerár, trasa
I’ll mail you a copy of my itinerary so you will know where to reach me.
Pošlem vám kópiu svojho itineráru, aby ste vedeli, kde ma zastihnete.

jargon
žargón
In that report, researchers used a specialized jargon and slang to describe their observations.
V tejto správe výskumníci použili na opis svojich pozorovaní špeciálny žargón a slang.

job
zamestnanie, práca
It is a tragedy that so many young people are unable to find a job.
Je to tragédia, že toľko mladých ľudí si nedokáže nájsť prácu.

job description
popis práce
Some HR managers should learn how to write a job description to attract qualified applicants.
S cieľom prilákať kvalifikovaných kandidátov by sa niektorí manažéri ľudských zdrojov mali naučiť ako písať popis práce.

job opening
voľné pracovné miesto, voľná pozícia
No job openings at this moment.
V súčasnosti nemáme žiadne voľné pracovné miesta.

job satisfaction
spokojnosť s prácou, uspokojenie z práce
Job satisfaction theories have an overlap with theories explaining human motivation.
Teórie spokojnosti s prácou sa prekrývajú s teóriami vysvetľujúcimi ľudskú motiváciu.

job specification
špecifikácia práce, pracovnej pozície
Job specification helps candidates analyze whether they are suitable to apply for a particular job vacancy.
Špecifikácia pracovnej pozície pomáha uchádzačom o zamestnanie analyzovať, či sú vhodní na konkrétne voľné pracovné miesto.

job title
názov pracovnej pozície
Under new conditions, his job title will change to Finance Director.
Za nových podmienok sa názov jeho pracovnej pozície zmení na finančného riaditeľa.

joint account
spoločný účet
The young couple would like to learn more about opening a joint account.
Mladý pár by sa rád dozvedel viac o otvorení spoločného účtu.

journal
časopis, žurnál
Marketing Science & Inspirations is an international scientific journal focusing on the issues of marketing and marketing management.
Marketing Science & Inspirations je medzinárodný vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu.

Literatúra/List of References

[1] dictionary.cambridge.org, 2017. [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné na: <https://dictionary.cambridge.org>
[2] Ivanovic, A. a Collin, P. H., 2003. Dictionary of Marketing. London: Bloomsbury, 2003. ISBN 0-7475-6621-6.
[3] learnersdictionary.com, 2018. [online]. [cit. 2018-03-23]. Dostupné na: <http://www.learnersdictionary.com>
[4] linguee.com, 2017. [online]. [cit. 2017-08-20]. Dostupné na: <http://sk.linguee.com>
[5] Marketing Science & Inspirations, 2018. [online]. [cit. 2018-05-16]. Dostupné na: <https://www.mins.sk/about-us/>
[6] mediastudies.humber.ca, 2017. [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné na:
[7] meriam-webster.com, 2017. [online]. [cit. 2017-08-20]. Dostupné na:

Dagmar Weber
I words

I words

internal communication
interná komunikácia
The importance of internal communication is rising with the generation of Millenials entering management positions.
Význam internej komunikácie narastá s miléniovou generáciou, ktorá nastupuje na manažérske pozície.

internal marketing
interný marketing
Internal marketing is applied in organizations to convince employees of the vision and goals of the business.
Interný marketing sa uplatňuje v organizáciách, aby presvedčil zamestnancov o vízii a cieľoch podnikania.

international
medzinárodný
The hotel also has an excellent international cuisine restaurant.
Hotel má tiež reštauráciu s vynikajúcou medzinárodnou kuchyňou.

international marketing
medzinárodný marketing
International marketing is a marketing conducted on international level.
Medzinárodný marketing je marketing, ktorý sa realizuje na medzinárodnej úrovni.

International Monetary Fund
Medzinárodný menový fond
So far, 189 countries have joined the International Monetary Fund.
Doteraz sa k Medzinárodnému menovému fondu pripojilo 189 krajín.

international trade
medzinárodný obchod
One of the main functions of the World Trade Organization is to ensure that international trade flows as freely as possible.
Jednou z hlavných funkcií Svetovej obchodnej organizácie je zabezpečiť, aby medzinárodný obchod prebiehal čo najslobodnejšie.

internet
internet
The internet has become a truly global medium.
Internet sa stal skutočným globálnym médiom.

interview
pohovor
Tom is going for a job interview next week.
Budúci týždeň sa Tom chystá na pracovný pohovor.

interviewee
uchádzač, kandidát, respondent
The interviewees are all nervous because they are waiting to be called in for an interview.
Všetci kandidáti sú nervózni, pretože čakajú, že ich zavolajú na pohovor.

interviewer
anketár, tazateľ
This interviewer is known for asking tough questions.
Tazateľ je známy tým, že kladie ťažké otázky.

intranet
intranet
The employees communicate mostly via their corporate intranet.
Zamestnanci komunikujú väčšinou prostredníctvom firemného intranetu.

intrinsic
vnútorný
Creativity is intrinsic to human nature.
Kreativita je vnútornou súčasťou ľudskej povahy.

introduce
predstaviť, uviesť
The famous designer is introducing a new line of clothes.
Slávny dizajnér predstavuje novú kolekciu odevov.

introductory
úvodný, uvádzací
The aim of the introductory price on a new product was to attract customers to buy it.
Cieľom uvádzacej ceny nového produktu bolo prilákať zákazníkov, aby si ho kúpili.

inventory
inventár
The dealer keeps a large inventory of used cars and vans.
Obchodník disponuje veľkým inventárom ojazdených automobilov a dodávok.

invest
investovať
He made a fortune by investing in real estate.
Investovaním do nehnuteľností zarobil veľmi veľa peňazí.

investment
investícia
The financial company offers several kinds of investments.
Finančná spoločnosť ponúka niekoľko druhov investícií.

investor
investor
Small investors are hoping that the market will recover soon.
Malí investori dúfajú, že sa trh čoskoro zotaví.

invisible
neviditeľný
The infrared rays are invisible except when viewed through a special filter.
Infračervené lúče sú neviditeľné, okrem prípadov, keď sa zobrazujú cez špeciálny filter.

invitation
pozvánka
The invitation says to wear evening dress.
V pozvánke je uvedené, že je potrebné prísť vo večernej garderóbe.

invite
pozvať
The couple invited a lot of people to the company party but half of them did not turn up.
Pár pozval veľa ľudí na firemnú party, ale polovica z nich sa neukázala.

Literatúra/List of References

[1] dictionary.cambridge.org, 2017. [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné na: <https://dictionary.cambridge.org>
[2] Ivanovic, A. a Collin, P. H., 2003. Dictionary of Marketing. London: Bloomsbury, 2003. ISBN 0-7475-6621-6.
[3] learnersdictionary.com, 2018. [online]. [cit. 2018-03-23]. Dostupné na: <http://www.learnersdictionary.com>
[4] linguee.com, 2017. [online]. [cit. 2017-08-20]. Dostupné na: <http://sk.linguee.com>
[5] Marketing Science & Inspirations, 2018. [online]. [cit. 2018-05-16]. Dostupné na: <https://www.mins.sk/about-us/>
[6] mediastudies.humber.ca, 2017. [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné na:
[7] meriam-webster.com, 2017. [online]. [cit. 2017-08-20]. Dostupné na:

Dagmar Weber
I words

I words

insurance
poistenie
The company has taken out insurance to protect itself against the unauthorized activities of its employees.
Spoločnosť uzavrela poistenie, aby sa ochránila pred neoprávnenými aktivitami svojich zamestnancov.

insure
poistiť
It is advisable to insure your property against theft and damage.
Odporúča sa poistiť si svoj majetok proti krádeži a poškodeniu.

intangible
nehmotný
Jim has that intangible quality we may call charisma.
Jim má nehmotnú vlastnosť, ktorú môžeme nazvať charizma.

intangible assets
nehmotné aktíva
Intangible assets, such as reputation or intellectual property, are not physical in nature.
Nehmotné aktíva, ako dobré meno alebo duševné vlastníctvo, nie sú fyzickej povahy.

integrate
integrovať
It is not easy to integrate yourself into a culture that is different from your own.
Nie je jednoduché integrovať sa do kultúry, ktorá je odlišná od vašej vlastnej.

integrated marketing
integrovaný marketing
Integrated marketing emphasizes the importance of a consistent, continuous, multi-dimensional brand experience for consumers.
Integrovaný marketing zdôrazňuje dôležitosť konzistentnej, nepretržitej a mnohorozmernej skúsenosti spotrebiteľov so značkou.

integrated marketing communications
integrovaná marketingová komunikácia
Integrated marketing communications is a concept that makes sure that all promotional tools work together in harmony.
Integrovaná marketingová komunikácia je koncept, ktorý zabezpečuje, že všetky propagačné nástroje sú v súlade.

integration
integrácia
Multinational companies wish to reduce the differences between local markets, with the aim of greater global integration.
Nadnárodné spoločnosti chcú znížiť rozdiely medzi miestnymi trhmi s cieľom dosiahnuť väčšiu celosvetovú integráciu.

intellectual property
duševné vlastníctvo
The World Intellectual Property Organization (WIPO) is responsible for promoting the protection of intellectual property rights.
Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) je zodpovedná za propagáciu ochrany práv duševného vlastníctva.

intention
zámer, účel, úmysel
Jane has no intention of changing her plans to fit in with her boyfriend’s wish.
Jane nemá v úmysle meniť svoje plány aby sa prispôsobila želaniu svojho priateľa.

intentional
zámerný
Did you leave her name out by accident or was it intentional?
Vynechali ste jej meno náhodou alebo to bolo úmyselné?

interactive
interaktívny
Nowadays, many educational programs are interactive.
V súčasnosti sú mnohé vzdelávacie programy interaktívne.

interactive marketing
interaktívny marketing
Interactive marketing uses a personalized approach which makes website viewers feel they are in close contact with the website owner.
Interaktívny marketing využíva personalizovaný prístup, ktorý vyvoláva u návštevníkov webových stránok pocit, že sú v úzkom kontakte s vlastníkom webových stránok.

interactive media
interaktívne médiá
Interactive media is an expanding multidisciplinary industry that combines the creative and the technical skills to build the tools that people depend on every day.
Interaktívne médiá je rozširujúce sa multidisciplinárne odvetvie, ktoré kombinuje tvorivé a technické zručnosti s cieľom vybudovať nástroje, od ktorých ľudia každý deň závisia.

intercompany comparison
porovnanie medzi spoločnosťami
An intercompany comparison was carried out to see how much they spent on promotional activities and advertising.
Vykonalo sa porovnanie medzi spoločnosťami, aby sa zistilo, koľko peňazí vynaložili na propagačné aktivity a reklamu.

interconnect
prepojiť
The problems of poverty and unemployment are interconnected.
Problémy chudoby a nezamestnanosti sú prepojené.

interest
záujem
He has had an interest in advertising.
Zaujíma sa o reklamu.

interest charges
úroky
A full understanding of interest charges will enable you to make the best decision.
Dokonalé pochopenie úrokov vám umožní rozhodnúť sa najlepšie.

internal
interný
One of the top priorities of the European Commission is its internal market.
Jednou z hlavných priorít Európskej komisie je jej vnútorný trh.

Literatúra/List of References

[1] dictionary.cambridge.org, 2017. [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné na: <https://dictionary.cambridge.org>
[2] Ivanovic, A. a Collin, P. H., 2003. Dictionary of Marketing. London: Bloomsbury, 2003. ISBN 0-7475-6621-6.
[3] learnersdictionary.com, 2018. [online]. [cit. 2018-03-23]. Dostupné na: <http://www.learnersdictionary.com>
[4] linguee.com, 2017. [online]. [cit. 2017-08-20]. Dostupné na: <http://sk.linguee.com>
[5] mediastudies.humber.ca, 2017. [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné na:
[6] meriam-webster.com, 2017. [online]. [cit. 2017-08-20]. Dostupné na:

Dagmar Weber
I words

I words

inner
vnútorný
The goods are distributed in their inner packaging to retailers.
Tovar je distribuovaný maloobchodníkom vo vnútorných obaloch.

inner city
centrum mesta
The inner cities are often covered with dangerous housing.
V centrách miest sa často vyskytujú budovy, v ktorých nie je bezpečné bývať.

innovate
inovovať
Some conservative companies are reluctant to innovate their product range.
Niektoré konzervatívne spoločnosti neochotne inovujú svoj sortiment výrobkov.

innovative
inovatívny
The company regularly comes out with new innovative products.
Spoločnosť pravidelne prichádza na trh s novými inovatívnymi výrobkami.

innovatively
inovatívne
He thinks creatively and innovatively.
Myslí kreatívne a inovatívne.

innovator
zlepšovateľ
Europe is now at risk of turning into a user of technology developed in other parts of the world, rather than being an innovator.
(linguee.com 2017)
Európe hrozí, že sa z nej namiesto inovátora stane používateľ technológií vyvinutých v iných častiach sveta.

inoperative
neúčinný, nefunkčný
If the water freezes the machine can become inoperative.
Ak voda zamrzne, zariadenie sa môže stať nefunkčným.

input
vstup, pomoc, podpora
Please tell us your opinion about our latest product as we value our customers’ input.
Povedzte nám svoj názor na náš najnovší produkt, pretože oceňujeme podporu našich zákazníkov.

inquiry
informovať sa, vyšetriť, dopyt, informácia, vyšetrovanie
Many of the prospective buyers have inquired about our latest product.
Mnohí potenciálni kupujúci sa informovali o našom najnovšom výrobku.

insert
vložiť
The agreed clause can be inserted into a contract.
Dohodnutá klauzula môže byť vložená do zmluvy.

instability
nestabilita, nestálosť
The period of stability is followed by a period of instability and uncertainty.
Obdobie stability strieda obdobie nestability a neistoty.

install
inštalovať
The company is planning to install the new machines next month.
Spoločnosť plánuje nainštalovať nové stroje budúci mesiac.

installation
inštalácia, zariadenie
The fire seriously damaged the installation.
Oheň vážne poškodil zariadenie.

installment
splátka
A lot of customers prefer to pay by installment.
Veľa zákazníkov uprednostňuje platbu na splátky.

institution
inštitúcia
The European Central Bank provides a list of financial institutions.
Európska centrálna banka poskytuje zoznam finančných inštitúcií.

institutional
inštitucionálny
Differences can be observed in the buying behavior of individual and institutional investors.
Môžeme pozorovať rozdiely v nákupnom správaní jednotlivcov a inštitucionálnych investorov.

in-store
v obchode
Their latest product is also promoted in-store.
Ich najnovší produkt je tiež propagovaný v obchode.

in-store bakery
pekáreň v obchode
Our in-store bakery offers high quality goods.
Naša pekáreň v obchode ponúka kvalitný tovar.

in-store demonstration
predvádzanie tovaru v obchode
Many manufacturers also provide in-store product demonstrations to show consumers how their products work or taste.
Mnohí výrobcovia tiež predvádzajú produkt v obchode, aby ukázali spotrebiteľom ako funguje alebo chutí.

in-store promotion
propagácia v obchode
The aim of in-store promotion is to make people aware of particular product at the point of sale.
Cieľom propagácie v obchode je upozorniť ľudí na konkrétny produkt v mieste predaja.

instruction
návod, pokyn, príkaz, inštrukcia
Some customers are averse to reading instructions.
Niektorí zákazníci majú averziu voči čítaniu návodov.

instrument
prístroj, nástroj, potreba
Writing instruments, such as pens or pencils, can be bought online too.
Písacie potreby, ako sú perá alebo ceruzky, je možné zakúpiť aj online.

Literatúra/List of References

[1] dictionary.cambridge.org, 2017. [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné na: <https://dictionary.cambridge.org>
[2] Ivanovic, A. a Collin, P. H., 2003. Dictionary of Marketing. London: Bloomsbury, 2003. ISBN 0-7475-6621-6.
[3] linguee.com, 2017. [online]. [cit. 2017-08-20]. Dostupné na: <http://sk.linguee.com>
[4] mediastudies.humber.ca, 2017. [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné na:
[5] meriam-webster.com, 2017. [online]. [cit. 2017-08-20]. Dostupné na:

Dagmar Weber